Q&A over stoppen pensioenfonds (juni 2021)

20200302-nieuwsbrief-afb1-1.png

Datum

22 juni 2021

Vraag:

Waarom gaat SPE stoppen?

 

Antwoord: 

SPE gaat stoppen omdat ERIKS de nieuw op te bouwen pensioenen heeft

overgebracht naar Nationale Nederlanden Verzekeringen en er sinds 1 januari 2020 geen opbouw meer plaats vind bij SPE. Andere reden is ook dat de tijd die door verschillende mensen aan SPE moet worden besteed steeds meer wordt en dat de eisen die aan de mensen worden gesteld steeds hoger worden. Dit maakt het hele proces ook steeds duurder.

 

Vraag:

Waarom gaan SPE-pensioenen niet naar Nationale Nederlanden (verzekeraar)?

 

Antwoord

De SPE-pensioenen gaan niet naar verzekeraar NN omdat op basis van de

uitgangspunten (selectiecriteria) die het SPE bestuur heeft gesteld, een APF

(algemeen pensioenfonds) de beste keuze is voor de opgebouwde pensioenen. Deze keuze hebben wij gemaakt in overleg met het verantwoordingsorgaan en de werkgever. Een APF lijk zoveel mogelijk op ons eigen fonds. Een verzekeraar werkt anders. Bij een APF is er namelijk nog kans op verhogingen (indexatie) in de toekomst. En dat zorgt er voor dat uw pensioen naar verwachting zo veel mogelijk haar waarde houdt. Want als er niets bij komt, dan wordt de waarde minder door inflatie. Verzekeraars mogen pensioenen niet korten, maar verhogen de pensioenbedragen ook niet. Pensioenfondsen mogelijk wel. Er is geen garantie op, maar de kans is wel groot dat over een paar jaar weer de pensioenen kunnen worden verhoogd.

 

Voorbeeld

Stel, u bent nu 50 jaar en u gaat met 68 jaar met pensioen. Als uw opgebouwd pensioen dan 18 jaar lang niet verhoogd wordt en de inflatie is 1%, is uw pensioen na 18 jaar ongeveer 16% minder waard. Is de inflatie 2% per jaar dan is uw pensioen zelfs 30% minder waard. 12 jaar later, als u 80 bent is uw pensioen zonder verhogingen zelfs ongeveer 26% minder waard (bij 2% inflatie: 45%) dan op uw 50ste. Daarom is de kans op verhogen heel belangrijk.

 

Vraag:

SPE draagt de opgebouwde pensioenen dus niet over naar verzekeraar Nationale Nederlanden . Is NN dan wel de goede partner voor de nieuwe ERIKS pensioenregeling?

 

Antwoord

De werkgever hanteert andere uitgangspunten dan SPE. Bovendien zijn het twee verschillende situaties. De werkgever beslist over het nog op te bouwen pensioen in de toekomst. Het pensioenfonds beslist over het al (tot 1 januari 2020) opgebouwd pensioen. De situaties zijn daarom niet met elkaar te vergelijken.

 

Vraag:

Is er geen SHV pensioenfonds waar alles naartoe over kan?

 

Antwoord

SHV heeft geen eigen pensioenfonds, de regeling van SHV wordt ook uitgevoerd door verzekeraar Nationale Nederlanden.

 

Vraag:

Moeten wij als werknemers en oud-werknemers niet eerst instemmen met het opheffen van het pensioenfonds en het overdragen van de pensioenen?

 

Antwoord

Nee, het pensioenfonds beslist hierover. Maar het Verantwoordingsorgaan moet wel een advies hierover geven en daarin zitten vertegenwoordigers van de werknemers, de pensioengerechtigden en de werkgever. Die vertegenwoordigers zitten overigens ook in het pensioenfondsbestuur zelf. De visitatiecommissie, met 3 externe pensioendeskundigen, houdt toezicht op het pensioenfonds. En bovendien mag de overdracht van de pensioenen naar een nieuwe uitvoerder pas gebeuren nadat toezichthouder De Nederlandsche Bank dit heeft goedgekeurd. U kunt er dus zeker van zijn dat wij zeer zorgvuldig handelen, in het belang van alle (oud) deelnemers.

 

Vraag:

Wat zijn de gevolgen voor mijn opgebouwde pensioen?

 

Antwoord

De tot 1 januari 2020 opgebouwde pensioenen worden naar verwachting in de loop van 2021 overgedragen naar De Nationale APF (DNA), een algemeen pensioenfonds. In principe gaan ze 1 op 1 over. Dus € 1.000,- pensioen nu blijft € 1.000,- pensioen straks. Maar zoals bij elk pensioenfonds, blijft er wel de kans bestaan op korten en verhogen (indexeren, vanwege de inflatie).

 

Vraag:

Bestaat de mogelijkheid voor werknemers om het opgebouwde pensioen van SPE over te dragen naar de nieuwe regeling van NN (Nationale Nederlanden)?

 

Antwoord

Nee, die is er niet, om 2 redenen:

 

 

We willen geen onderscheid maken tussen huidige en oud-werknemers voor het opgebouwd pensioen. En dit zou dan alleen een mogelijkheid kunnen zijn voor de huidige werknemers.

 

 

Wij kiezen bewust voor de overdracht van de pensioenen naar een APF (algemeen pensioenfonds), omdat daarmee het meest de huidige situatie wordt nagebootst: de zelfde type pensioenregeling en ook een pensioenfonds. Bij NN zou zowel het type regeling (daar kan je zelf beleggen met het pensioenkapitaal, en u heeft geen recht op een pensioenuitkering maar op een pensioenkapitaal) als het type uitvoerder (verzekeraar, commercieel) volledig wijzigen.

 

Vraag:

Kan SPE het opgebouwde pensioen op mijn bankrekening storten zodat ik het zelf kan beheren?

 

Antwoord

Nee, dat mogen wij niet doen volgens de fiscale regels en de Pensioenwet. En dat willen we ook niet, want het is pensioengeld en moet daaraan worden besteed.

 

Vraag:

Wat is voor een werknemer die binnenkort met pensioen gaat de impact van het stoppen van het pensioenfonds?

 

Antwoord

Het opgebouwd pensioen bij SPE blijft uw opgebouwd pensioen. Tot waarschijnlijk oktober 2021 zullen we dit zelf nog uitkeren, als u dit jaar nog met pensioen gaat.

 

 

Daarna zal De Nationale APF (DNA) het overnemen. Net als bij SPE, blijft dan de kans bestaan op kortingen en op verhogingen. Daarnaast bouwt u ook nog een klein pensioenkapitaal op in de nieuwe regeling bij Nationale Nederlanden vanaf 1-1-2020 tot aan uw pensionering. Vanaf uw pensionering ontvangt u dan ook pensioen van NN. U krijgt dan dus zowel van het APF als van NN een stuk pensioenuitkering.

 

Vraag:

Als de werkgever het extra budget wat nu in de nieuwe pensioenregeling wordt gestopt aan SPE had gegeven, was dat niet beter geweest en/of wat was dan de opbouw geweest?

 

Antwoord

Als de werkgever het extra budget eerder in de pensioenregeling bij SPE had gestopt, dan was de pensioenregeling beter geweest. Met een hogere pensioenopbouw. Bovendien was onze financiële positie dan beter geweest. Daardoor hadden wij, of onze opvolger in de toekomst, dan makkelijker de pensioenen kunnen verhogen en was er een kleinere kans op korten geweest. Dat was dus beter geweest dan de situatie nu. Voorde nieuwe pensioenregeling heeft de werkgever er samen met de OR voor gekozen het budget voor de pensioenregeling te verhogen en daarbij de nieuwe pensioenregeling bij een nieuwe pensioenuitvoerder onder te brengen.

 

Vraag:

Zijn er verschillen in de pensioenregeling van SPE en de regeling die straks bij De Nationale APF (DNA) gaat gelden?

 

Antwoord

Er is een aantal verschillen. De belangrijkste betreffen de ingangsdatum,  partnerregeling en de eisen voor ongehuwd samenwonenden.

Hieronder worden de verschillen één voor één omschreven.

Ingangs- en berekeningsdatum:

 • Ontvangt u nog geen pensioen? Dan wordt uw eerste ouderdomspensioenuitkering anders berekend.

De ingangsberekeningsdatum van uw eerste pensioenuitkering wijzigt. Bij SPE wordt uw eerste pensioenuitkering berekend op basis van de eerste dag van de maand dat u de pensioenleeftijd bereikt. Bij DNA is dat op uw verjaardag als u de pensioenleeftijd bereikt. De waarde van uw pensioen blijft gelijk, de uitkering wordt íets hoger omdat die in veel gevallen over een iets kortere periode hoeft te worden betaald.

 

Rekenvoorbeeld

U bereikt uw pensioenleeftijd op 16 juni 2021.

 

SPE

De Nationale APF

Startdatum pensioen

1 juni 2021

16 juni 2021

Eerste uitkering

€ 900

€ 451

Alle vervolguitkeringen per maand

€ 900

€ 903

 

 • Partner- en wezenpensioen: ook een andere berekeningsdatum
  Als u komt te overlijden, wordt het eerste nabestaandenpensioen voor uw partner en eventueel uw kinderen berekend vanaf dat moment. Bij SPE was dat de eerste dag van de maand ná uw overlijden. De eerste uitkering ontvangen uw  nabestaanden dus eerder bij DNA dan bij SPE het geval was.
  Ook hier is er geen verschil in waarde van het pensioen. De uitkering bij DNA wordt iets lager, omdat de eerste uitkering iets eerder wordt gedaan dan bij SPE.
 • Recht op wezenpensioen tot 18 jaar
  Bij SPE hebben uw kinderen na uw overlijden recht op wezenpensioen tot 21 jaar. Bij De Nationale is dit 18 jaar, tenzij uw kind nog studeert of arbeidsongeschikt is, dan geldt de leeftijd van maximaal 27 jaar. Wezen die op dit moment (vóór 1 oktober 2021) al een uitkering ontvangen, blijven wezenpensioen ontvangen tot 21 jaar.

 

Partner regeling:

Let op! Woont u samen zonder samenlevingscontract? Meld uw partner aan!

De regels voor ongehuwde partners zijn bij DNA namelijk strenger dan bij SPE:

Woont u ongehuwd samen en wilt u dat uw partner recht krijgt op uw pensioen bij overlijden en uit elkaar gaan? Meld uw partner dan vóór 1 september 2021 aan bij SPE (pensioenfonds@eriks.com).

 • Met een samenlevingscontract: u en uw partner moeten minimaal 6 maanden samenwonen.
  • Zonder samenlevingscontract: u moet aantonen dat u minimaal 5 jaar ongehuwd met elkaar samenwoont.
  • Als u uit elkaar gaat na 1 september 2021, kan uw samenwonende partner niet meer (eenvoudig) een deel van uw ouderdomspensioen krijgen.

 

Vraag:

Hoeveel blijft er over van mijn pensioen na overgang naar De Nationale APF (DNA)?

 

Antwoord

In principe gaat elke euro pensioen over. Dus € 1.000,- pensioen nu = € 1.000,- pensioen straks. Maar er bestaat bij SPE een kans op korten en ook op verhogingen. Die bestaat straks ook bij het APF. En voor de overgang naar het APF kan dus nog korten of verhogen nodig zijn.

 

Vraag

Ik woon ongehuwd samen. Ik hoorde dat ik iets moest doen. Wat is dat?

 

Antwoord

Als u ongehuwd samenwoont, dus u heeft geen zogenaamd geregistreerd partnerschap, dan is het belangrijk dat u controleert dat u uw partner bij ons heeft aangemeld. Dit is belangrijk, want anders kennen wij  uw partner niet. En dan kan uw partner ook geen pensioen krijgen bij uw overlijden. Of als u uit elkaar gaat. U kunt op uw pensioenoverzicht zien of wij uw partner kennen. Twijfelt u, stuurt u ons dan een mailtje via pensioenfonds@eriks.com.

Heeft u uw partner niet gemeld bij ons vóór 1 september 2021, dan gaan bij De Nationale APF (DNA) strengere regels gelden. Hierdoor wordt uw samenwonende partner minder snel als uw partner gezien. En daardoor kan hij of zij minder snel pensioen ontvangen bij uw overlijden of uit elkaar gaan.

 

Vraag:

Er is een verschil in dekkingsgraad (financiële positie) tussen SPE en De Nationale APF, kring B (DNA). Wat heeft dit voor invloed op mijn pensioen?

 

Antwoord

SPE heeft een hogere dekkingsgraad dan DNA. Dit betekent dat de financiële positie van kring B van DNA, waar de pensioenen van SPE naar toe over worden gedragen, minder gunstig is dan van SPE. Dit verschil wordt verrekend in een eenmalige verhoging voor alle SPE deelnemers bij de overgang naar DNA. Zoals het er nu voor staat zal deze verhoging ongeveer 2,6% bedragen. U gaat hier nog meer informatie over ontvangen als de waardeoverdracht van de pensioenen een feit is. De financiële positie van kring B is dus minder gunstig dan die van SPE. Maar dat is voor de korte termijn en dat wordt gecompenseerd door de eenmalige verhoging. Op de middellange en lange termijn blijkt uit onze berekeningen dat de SPE-pensioenen naar verwachting hoger uitkomen dan als ze binnen SPE blijven.

 

Vraag:

Wat gebeurt er met het geld van SPE tot het overgenomen is door De Nationale APF (DNA). Wordt er bijvoorbeeld nog mee belegd?

 

Antwoord

Ja, het pensioengeld bij SPE wordt nog steeds door SPE beheerd en een deel wordt daarom dus nog steeds belegd. DNA zal dat in de toekomst ook zo doen, grotendeels vergelijkbaar met de wijze waarop wij dat nu doen. Want daar hebben we op gelet bij de selectie van DNA.

 

Vraag:

In hoeverre heeft het maatschappelijk verantwoord beleggen een rol gespeeld bij de keuze?

 

Antwoord

De Nationale APF  heeft in grote lijnen het zelfde beleggingsbeleid als SPE, ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.

 

Vraag:

Waar kan ik zien hoe mijn pensioen er in de toekomst uit gaat zien?

 

Antwoord

Uw pensioen zit straks bij NN en bij De Nationale APF (DNA). En misschien ook nog wel bij een eerdere werkgever, als u die had. U kunt goed overzicht houden door te kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staan al uw pensioenen en ook de AOW. En u krijgt van ons én van DNA pensioenoverzichten.

 

Vraag:

Hoe groot is het vermogen van SPE en van kring B van De Nationale APF (DNA) waar de SPE-pensioenen naartoe over gaan?

 

Antwoord

SPE heeft nu een vermogen van ongeveer 265 miljoen, kring B van DNA heeft met toetreding van SPE een vermogen van ongeveer 700 miljoen.

 

Vraag

Hoe hoog is de eenmalige verhoging die ik krijg?

 

 

Bij de overdracht van de pensioen van SPE naar De Nationale APF (DNA) verwachten wij alle pensioenen iets te kunnen verhogen. Denk aan ongeveer 2,6%. Dit is alleen het geval als op dat moment onze financiële positie (dekkingsgraad) beter is dan die van kring B van DNA. We weten dat nog niet zeker. Als we gaan overdragen, vermoedelijk ergens in oktober 2021, kunnen we u hierover meer precies informeren.

 

Vraag:

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

 

Antwoord

Totdat het pensioenfonds niet meer bestaat, kunt u met uw vragen terecht bij pensioenfonds@eriks.com. Daarna krijgt u een contactadres bij De Nationale APF (DNA).

Voor vragen over de huidige regeling van de werknemers van ERIKS bij Nationale Nederlanden kunt u die richten aan NN of ERIKS HR.