Q&A over stoppen pensioenfonds

Datum

juni 2021

20200302-nieuwsbrief-afb1-1.png

 

Vraag:Waarom gaan SPE-pensioenen niet naar Nationale Nederlanden (verzekeraar)?
AntwoordDe SPE-pensioenen gaan niet naar verzekeraar NN omdat vanwege de uitgangspunten (selectie criteria) die het SPE bestuur heeft gesteld, een APF (algemeen pensioenfonds) de beste keuze is voor de opgebouwde pensioenen. Deze keuze hebben wij gemaakt in overleg met het verantwoordingsorgaan en de werkgever. Een APF lijk zoveel mogelijk op ons eigen fonds. Een verzekeraar werkt anders. Bij een APF is er namelijk nog kans op verhogingen. En dat zorgt er voor dat uw pensioen naar verwachting zo veel mogelijk haar waarde houdt. Want als er niets bij komt, dan wordt de waarde minder door inflatie. Verzekeraars mogen pensioenen niet korten, maar verhogen de pensioenbedragen ook niet. Pensioenfondsen mogelijk wel. Er is geen garantie op, maar de kans is wel groot dat over een paar jaar weer de pensioenen kunnen worden verhoogd.
VoorbeeldStel, u bent nu 50 jaar en u gaat met 68 jaar met pensioen. Als uw opgebouwd pensioen dan 18 jaar lang niet verhoogd wordt en de inflatie is 1%, is uw pensioen na 18 jaar ongeveer 16% minder waard. Is de inflatie 2% per jaar dan is uw pensioen zelfs 30% minder waard. 12 jaar later, als u 80 bent is uw pensioen zonder verhogingen zelfs ongeveer 26% minder waard (bij 2% inflatie: 45%) dan op uw 50ste. Daarom is de kans op verhogen heel belangrijk.
  
Vraag:SPE draagt de opgebouwde pensioenen dus niet over naar NN. Is NN dan wel de goede partner voor de nieuwe ERIKS pensioenregeling?
AntwoordDe werkgever hanteert andere uitgangspunten dan SPE. Bovendien zijn het twee verschillende situaties. De werkgever beslist over het nog op te bouwen pensioen in de toekomst. Het pensioenfonds beslist over het al opgebouwd pensioen. De situaties zijn daarom niet met elkaar te vergelijken.
  
Vraag:Moeten wij als werknemers en oud-werknemers niet eerst instemmen met het opheffen van het pensioenfonds en het overdragen van de pensioenen?
AntwoordNee, het pensioenfonds beslist hierover. Maar het Verantwoordingsorgaan moet wel een advies hierover geven en daarin zitten vertegenwoordigers van de werknemers, de pensioengerechtigden en de werkgever. Die vertegenwoordigers zitten overigens ook in het pensioenfondsbestuur zelf. De visitatiecommissie, met 3 externe pensioendeskundigen, houdt toezicht op het pensioenfonds. En bovendien mag de overdracht van de pensioenen naar een nieuwe uitvoerder pas gebeuren nadat toezichthouder De Nederlandsche Bank dit heeft goedgekeurd. U kunt er dus zeker van zijn dat wij zeer zorgvuldig handelen, in het belang van alle (oud) deelnemers.
  
Vraag:Wat zijn de gevolgen voor mijn opgebouwde pensioen?
AntwoordDe tot 1 januari 2020 opgebouwde pensioenen worden naar verwachting in de loop van dit jaar overgedragen naar een APF, een algemeen pensioenfonds. In principe gaan ze 1 op 1 over. Dus € 1.000,- pensioen nu blijft € 1.000,- pensioen straks. Maar zoals bij elk pensioenfonds, blijft er wel de kans bestaan op korten en verhogen (indexeren, vanwege de inflatie).
  
Vraag:Bestaat de mogelijkheid voor werknemers om het opgebouwde pensioen van SPE over te dragen naar de nieuwe regeling van Nationale Nederlanden?
 Nee, die is er niet, om 2 redenen:
AntwoordWe willen geen onderscheid maken tussen huidige en oud-werknemers voor het opgebouwd pensioen. En dit zou dan alleen een mogelijkheid kunnen zijn voor de huidige werknemers.
 Wij kiezen bewust voor de overdracht van de pensioenen naar een APF (algemeen pensioenfonds), omdat daarmee het meest de huidige situatie wordt nagebootst: de zelfde type pensioenregeling en ook een pensioenfonds. Bij NN zou zowel het type regeling (daar kan je zelf beleggen met het pensioenkapitaal, en u heeft geen recht op een pensioenuitkering maar op een pensioenkapitaal) als het type uitvoerder (verzekeraar, commercieel) volledig wijzigen.
  
Vraag:Kan SPE het opgebouwde pensioen op mijn bankrekening storten zodat ik het zelf kan beheren?
AntwoordNee, dat mogen wij niet doen volgens de fiscale regels en de Pensioenwet. En dat willen we ook niet, want het is pensioengeld en moet daaraan worden besteed.
  
Vraag:Wat is voor een werknemer die binnenkort met pensioen gaat de impact van het stoppen van het pensioenfonds?
AntwoordHet opgebouwd pensioen bij SPE blijft uw opgebouwd pensioen. In 2020 zullen we dit waarschijnlijk zelf nog uitkeren, als u dit jaar nog met pensioen gaat.
 Daarna zal het gekozen APF, een algemeen pensioenfonds, het overnemen. Net als bij SPE blijft dan de kans bestaan op kortingen en op verhogingen. Daarnaast bouwt u ook nog een klein pensioenkapitaal op in de nieuwe regeling bij NN vanaf 1-1-2020 tot aan uw pensionering. Vanaf uw pensionering ontvangt u dan ook pensioen van NN. U krijgt dan dus van zowel het APF als van NN een pensioenuitkering.
  
Vraag:Als de werkgever het extra budget wat nu in de nieuwe pensioenregeling wordt gestopt aan SPE had gegeven, was dat niet beter geweest en/of wat was dan de opbouw geweest?
AntwoordAls de werkgever het extra budget eerder in de pensioenregeling bij SPE had gestopt, dan was de pensioenregeling beter geweest. Met een hogere pensioenopbouw. Bovendien was onze financiële positie dan beter geweest. Daardoor hadden wij, of onze opvolger in de toekomst, dan makkelijker de pensioenen kunnen verhogen en was er een kleinere kans op korten geweest. Dat was dus beter geweest dan de situatie nu. Maar de werkgever heeft er samen met de OR voor gekozen het budget voor de pensioenregeling nu te verhogen en daarbij de nieuwe pensioenregeling bij een nieuwe pensioenuitvoerder onder te brengen.
  
Vraag:Hoeveel blijft er over van mijn pensioen na overgang naar een APF?
AntwoordIn principe gaat elke euro pensioen over. Dus € 1.000,- pensioen nu = € 1.000,- pensioen straks. Maar er bestaat bij SPE een kans op korten en ook op verhogingen. Die bestaat straks ook bij het APF. En voor de overgang naar het APF kan dus nog korten of verhogen nodig zijn.
  
Vraag:Kan ik mijn bij SPE opgebouwd pensioen overdragen naar NN?
AntwoordNee, in principe niet. Het is geen recht.
  
Vraag:Wat gebeurt er met het geld van SPE tot het overgenomen is door een APF. Wordt er bijvoorbeeld nog mee belegd?
AntwoordJa, het pensioengeld bij SPE wordt nog steeds door SPE beheerd en een deel wordt daarom dus nog steeds belegd. Het APF zal dat in de toekomst ook zo doen, grotendeels vergelijkbaar met de wijze waarop wij dat nu doen. Want daar letten wij op bij de selectie van een APF.
  
Vraag:Hoe krijg ik straks mijn pensioen? Wat moet ik daarvoor doen?
AntwoordUw pensioen zit straks bij NN en bij het APF. En misschien ook nog wel bij een eerdere werkgever, als u die had. U kunt goed overzicht houden door te kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staan al uw pensioenen en ook de AOW.
  
Vraag:Waar kan ik met mijn vragen terecht?
AntwoordTotdat het pensioenfonds niet meer bestaat, kunt u met uw vragen terecht bij pensioenfonds@eriks.com. Daarna krijgt u een contactadres bij het gekozen APF, algemeen pensioenfonds.