Q&A over overgedragen pensioen

Datum

mei 2022

20200302-nieuwsbrief-afb1-1.png

 

Vraag:Waar is mijn pensioen gebleven?
AntwoordUw tot 1 januari 2020 opgebouwde pensioen is overgedragen naar De Nationale Algemeen Pensioenfonds (De Nationale APF). U heeft hierover onder meer begin november 2021 een brief ontvangen van ons en ook van De Nationale APF. Bent u werknemer bij ERIKS, dan is het pensioendeel dat u vanaf 1 januari 2020 opbouwt ondergebracht bij Nationale Nederlanden.
  
Vraag:Wat is De Nationale Algemeen Pensioenfonds?
AntwoordDe Nationale Algemeen Pensioenfonds is een soort verzamelpensioenfonds, een algemeen pensioenfonds (APF). In dit pensioenfonds zijn meerdere pensioenregelingen ondergebracht, vaak van opgeheven pensioenfondsen. De Nationale Algemeen Pensioenfonds kent verschillende groepjes pensioenregelingen, dat zijn de kringen. De pensioenen van Pensioenfonds ERIKS zitten in Kring B. Dat is een soort mini-pensioenfonds binnen De Nationale Algemeen Pensioenfonds. Doordat dit fonds meerdere pensioenregelingen beheert, is zij veel groter dan Pensioenfonds ERIKS. We profiteren zo dus van schaalvoordeel en dat betekent lagere kosten. Ook zit er een bestuur dat fulltime bezig is met de pensioenen zo goed mogelijk te beheren. Al met al is De Nationale Algemeen Pensioenfonds Kring B voor ons pensioenfonds een goede keuze om de pensioenen naar toe over te brengen.
  
Vraag:Moeten wij als werknemers en oud-werknemers niet eerst instemmen met het opheffen van het pensioenfonds en het overdragen van de pensioenen?
AntwoordNee, het pensioenfonds beslist hierover. Maar het Verantwoordingsorgaan moet wel een advies hierover geven en daarin zitten vertegenwoordigers van de werknemers, de pensioengerechtigden en de werkgever. Die vertegenwoordigers zitten overigens ook in het pensioenfondsbestuur zelf. De visitatiecommissie, met 3 externe pensioendeskundigen, houdt toezicht op het pensioenfonds. En bovendien mag de overdracht van de pensioenen naar een nieuwe uitvoerder pas gebeuren nadat toezichthouder De Nederlandsche Bank dit heeft goedgekeurd. U kunt er dus zeker van zijn dat wij zeer zorgvuldig handelen, in het belang van alle (oud) deelnemers.
  
Vraag:Welk pensioen is er overgedragen?
Antwoord

Pensioenfonds ERIKS beheert de pensioenen die door de (oud-) ERIKS- en ERT-werknemers tot 1 januari 2020 zijn opgebouwd. Na deze datum zijn er bij ons geen pensioenen meer opgebouwd, behalve voor een aantal arbeidsongeschikte werknemers. Deze bij ons opgebouwde pensioenen hebben we overdragen.

Bent u ook na 1 januari 2020 nog in dienst bij ERIKS of ERT? Dan bouwt u sinds 1 januari 2020 uw verdere pensioen op bij Nationale-Nederlanden. Niet meer bij ons. U heeft dan een pensioenpot staan bij De Nationale APF en bij Nationale-Nederlanden. Vragen over de pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden kunt u aan de werkgever stellen. Wij zijn daar niet bij betrokken.

  
Vraag:Ik ben arbeidsongeschikt. Wat geldt voor mij?
Antwoord:

Als u vóór 1 januari 2020 arbeidsongeschikt bent geworden, bouwde u ook nog na 1 januari 2020 pensioen op in ons pensioenfonds. Ook voor u is uw opgebouwde pensioen overgedragen naar De Nationale APF. En ook u heeft recht op de (mogelijke) verhogingen. U gaat bij De Nationale APF verder pensioen opbouwen. En in de toekomst gaat u van dit fonds uw pensioenuitkeringen ontvangen.

Als u op of ná 1 januari 2020 arbeidsongeschikt bent geworden wordt alleen uw opgebouwde pensioen tot 1 januari 2020 overgedragen naar De Nationale APF. U bouwt sinds 1 januari 2020 verder pensioen op bij Nationale-Nederlanden. Vragen over de pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden kunt u aan de werkgever stellen. Wij zijn daar niet bij betrokken.

  
Vraag:Blijft mijn pensioen gelijk?
Antwoord

Nee, uw pensioen blijft niet gelijk. Uw pensioen is met de overdracht verhoogd met 2,65%. Die verhoging is in januari 2022 bij uw pensioen opgeteld. En daarna is in 2022 uw pensioen nog een keer verhoogd. In augustus, terugwerkend tot 1 januari 2022. Mogelijk wordt uw pensioen ook nog eens verhoogd in 2023 en of daarna.

 

Of er een (derde) verhoging is in 2023 is nog erg onzeker. De mogelijke verhoging is ongeveer 1% en hangt vooral af van de finaniciële positie van De Nationale APF in het komende jaar.

 

Ook na 2023 kan uw pensioen verhoogd worden, als de financiële positie van Kring B dit toelaat. Uw pensioen kan overigens ook verlaagd worden, afhankelijk van deze financiële positie.

  
Vraag:Waarom is mijn pensioen in 2021 en 2022 verhoogd?
Antwoord

De reden voor de verhogingen in 2021 en 2022 is dat de financiële positie (uitgedrukt in de dekkingsgraad) van ons pensioenfonds op de overdrachtsdatum iets beter was dan de financiële positie van Kring B van De Nationale APF. Dat betekent dat Kring B er financieel iets minder goed voor staat.

Dit verschil in dekkingsgraad heeft een positieve en een negatieve kant.

Positief: Voordat we de pensioenen konden overdragen, moesten de dekkingsgraden van de pensioenfondsen hetzelfde zijn. Het deel van de dekkingsgraad dat wij hoger hadden dan Kring B hebben wij daarom aan u gegeven. U heeft dit gekregen als een verhoging van uw pensioen. In twee delen: in 2021 en in 2022. Dit compenseert het risico dat u loopt op een mogelijke toekomstige korting of de kans dat u in de toekomst minder snel een toeslag in Kring B ontvangt.

Negatief: Doordat Kring B er financieel minder goed voorstaat dan Pensioenfonds ERIKS, kan dit betekenen dat u in de komende jaren minder snel een verhoging zult ontvangen, en in het ergste geval zelfs gekort gaat worden op uw pensioen. Dat risico bestond ook bij ons fonds, maar bij Kring B is dat risico iets hoger. Wij compenseren dit hogere risico door de verhoging van uw pensioen in 2021 en 2022. Bovendien verwachten wij dat uw pensioen beter af is in Kring B. Dit betekent dat wij verwachten dat u een hoger pensioen zult ontvangen bij de Nationale APF dan wanneer uw pensioen bij Pensioenfonds ERIKS was gebleven.

  
Vraag:Krijgt iedereen een even hoge verhoging?
Antwoord

Uw pensioen is bij de overdracht naar De Nationale APF met 2,65% verhoogd. Dit percentage is voor iedereen gelijk.

De verhoging het ingang van 1 januari 2022, die in augustus 2022 is vastgesteld, is niet voor iedereen gelijk. Wij willen iedereen een even grote verhoging geven, maar dat mag niet volgens de belastingwetgeving. Bent u kort voor 2020 in dienst gekomen bij ERIKS bv, ERIKS nv of ERT? Dan mogen we u in 2022 niet het maximale verhogingspercentage geven.

  
Vraag:Hoe zie ik hoe hoog mijn verhoogde pensioenuitkering in 2021 is?
AntwoordDe verhoging is 2,65%. U heeft van ons in december 2021 een overzicht ontvangen van het pensioen dat u bij Pensioenfonds ERIKS had opgebouwd (zonder de verhoging). Eind januari 2022 heeft u van De Nationale APF een overzicht ontvangen van uw overgedragen pensioen. Op dat overzicht staat uw verhoging.  Hoe hoog uw totale pensioen wordt of is, kunt u zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
  
Vraag:Wanneer ontvang ik mijn pensioen met de 2021-verhoging?
Antwoord

U heeft recht op de verhoging met ingang van 1 november 2021, de datum van de overdracht van uw pensioen. Als u al een pensioenuitkering ontvangt, ontvangt u van De Nationale APF uw hogere uitkering sinds januari 2022. Want de verhoging moest eerst administratief worden verwerkt. De verhoging van november en december, heeft u er in januari 2022 bijgekregen, bovenop uw verhoogde pensioen van januari 2022.

Iedereen die nog niet met pensioen is, ziet de verhoging op zijn of haar pensioenoverzicht staan dat u van De Nationale APF ontvangt en zal die verhogingen in de toekomst ontvangen. 

  
Vraag:Hoe hoog is mijn pensioenverhoging in 2022?
Antwoord

Die verhoging is maximaal 4,35%. U heeft hierover van ons een brief ontvangen in augustus 2022 en ook van De Nationale APF, uw nieuwe pensioenfonds. Deze verhoging van maximaal 4,35% in 2022 is niet voor iedereen gelijk. Wij willen iedereen een even grote verhoging geven, maar dat mag niet volgens de belastingwetgeving. Bent u kort voor 2020 in dienst gekomen bij ERIKS bv, ERIKS nv of ERT? Dan mogen we u in 2022 niet het maximale verhogingspercentage van 4,35% geven. U leest het precieze percentage in de brief die u half augustus van De Nationale APF hierover hebt ontvangen.

 

Bent u al in 2022 met pensioen of ontvangt u van onze opvolger De Nationale APF een andere pensioenuitkering (bijvoorbeeld weduwen- of weduwnaarspensioen)? Dan merkt u de verhoging in uw verhoogde uitkering vanaf augustus 2022. Bent u nog niet met pensioen? Dan kunt u op uw overzicht (bijvoorbeeld via www.mijnpensioenoverzicht.nl) zien dat uw pensioenuitkering is verhoogd.
  
Vraag:Hoe hoog is mijn pensioenverhoging in 2023?
Antwoord

Naast de twee verhogingen die wij hierboven hebben genoemd (met ingang van 1 november 2021 en in 2022), wordt uw pensioen misschien ook nog verhoogd met ingang van 1 januari 2023. Dit is omdat er de komende jaren nieuwe pensioenrekenregels van toepassing worden. Die waren voor ons fonds wat gunstiger dan voor Kring B. We hebben daarom afgesproken met De Nationale APF dat uw pensioen in 2023 met ongeveer 1% wordt verhoogd. Of wellicht op een later moment, als het vanwege belastingwetgeving niet in 2023 kan. Deze verhoging is sterk afhankelijk van de financiële positie van Kring B in 2023 en later. Het is daarom onzeker of en wanneer deze verhoging zal plaatsvinden.

U krijgt hierover in 2023 of later informatie van De Nationale APF.

  
Vraag:Komen er nog meer verhogingen?
AntwoordOf uw pensioen in de toekomst verder zal worden verhoogd, weten wij niet. Dat bepaalt het bestuur van De Nationale APF en hangt af van de toekomstige financiële positie van Kring B. U zult van dit pensioenfonds informatie over verhogingen (en eventuele kortingen) ontvangen, als dat van toepassing is.
  
Vraag:Hebben wij nog als ERIKS invloed op ons overgedragen pensioen?
Antwoord:Uw pensioen zit nu bij pensioenfonds De Nationale APF. Via het belanghebbendenorgaan (BO) houden wij invloed op de overgedragen ERIKS-pensioenen. Het BO is het medezeggenschapsorgaan van Kring B, de ‘afdeling’ van De Nationale APF waar het ERIKS-pensioen is ondergebracht. Dit BO heeft advies- en goedkeuringsrechten.  Er zitten 6 mensen in het BO, waarvan 2 namens ERIKS. Dit zijn Bob Bessem (werknemer van ERIKS en oud-bestuurder van ons pensioenfonds) en Jan van Leeuwen (oud-bestuurder van ons pensioenfonds en pensioendeskundige). Via deze twee personen is er nog medezeggenschap over de ERIKS-pensioenen.
  
Vraag:Waar kan ik met vragen terecht?
Antwoord:

U kunt met uw vragen terecht bij uw nieuwe pensioenuitvoerder, De Nationale APF via denationaleapf@azl.eu of via telefoonnummer 088 – 116 3063. U vindt ook veel informatie op onze website www.pensioenfondseriks.nl en op de website van uw nieuwe pensioenuitvoerder: www.denationaleapf.nl.