Nieuwsbrief juli/augustus 2020

Datum


04 september 2020

Voortgang keuze nieuwe uitvoerder pensioenen

U weet al dat Pensioenfonds ERIKS (SPE) gaat stoppen. Daarover hebben wij u eerder bericht. U kunt dit nalezen op onze website www.pensioenfondseriks.nl.
Al een tijd zijn wij in gesprek met:

  • a. werkgever ERIKS, en
  • b. twee algemene pensioenfondsen (APF).

Deze partijen zijn belangrijk om de pensioenen zo goed mogelijk over te kunnen dragen.

a. In gesprek met werkgever ERIKS

Al sinds vorig jaar is het Fonds met de werkgever in gesprek om de pensioenzaken van SPE goed af te ronden. De concept overeenkomst hierover tussen Pensioenfonds ERIKS en de werkgever is meerdere keren besproken. We verwachten op korte termijn tot overeenstemming te komen.

Nieuwsbrief

b. In gesprek met twee APF-en

De bij SPE opgebouwde pensioenen zullen naar een algemeen pensioenfonds (APF) worden overgedragen. Welk APF hopen wij binnenkort te beslissen. Deze beslissing is lastig, omdat de APF-en in Nederland sterk in ontwikkeling zijn en daarom de situatie en de aanbiedingen aan Pensioenfonds ERIKS regelmatig veranderen. Wij kijken bij de overgang naar een APF vooral naar:

  1. Kortingskans bij overgang
  2. Toeslagenkans na overgang
  3. Kortingskans na overgang
  4. Risico’s en voordelen zo veel mogelijk gelijk voor alle belanghebbenden van Pensioenfonds ERIKS.

Natuurlijk wegen we ook andere zaken mee zoals de toekomstbestendigheid van het APF, de beleggingsrisico’s die zij nemen, de toekomstige service straks aan de SPE-deelnemers, etc.

Natuurlijk wegen we ook andere zaken mee zoals de toekomstbestendigheid van het APF, de beleggingsrisico’s die zij nemen, de toekomstige service straks aan de SPE-deelnemers, etc.

c. Wanneer maakt het Fonds een keuze?

Het bestuur verwacht binnenkort te kunnen kiezen naar welk APF we gaan. Nadat de beëindigingsovereenkomst met de werkgever is gesloten. Onze verwachting is dat wij nog in 2020 het formele besluit tot liquidatie en collectieve waardeoverdracht (CWO) kunnen nemen. De pensioenen zullen dan, als deze planning wordt gehaald, in het eerste half jaar van 2021 aan het gekozen APF worden overgedragen.

Overgang APF: korting of toeslag?

We gaan dus naar een APF. Binnen een APF bestaan verschillende kringen. Dit zijn financieel afzonderlijke onderdelen. De keuze voor een kring is heel belangrijk, want die moet aansluiten bij Pensioenfonds ERIKS. Vooral wat betreft de dekkingsgraad (DG).


DG-APF lager dan DG-SPE = geld over = toeslag

DG-APF hoger dan DG-SPE = geld tekort = korten


We zoeken een APF-kring met een gelijke of lagere dekkingsgraad dan SPE. Dan hoeft er bij de overdracht naar het APF niet gekort te worden. Bij een kring met een lagere dekkingsgraad dan SPE krijgt u mogelijk nog een eenmalige toeslag.
Dit lijkt helaas mooier dan het is, want de financiële positie van die kring is dan minder goed dan die van SPE. Dan is er dus een grotere kans dat in de toekomst door het APF moet worden gekort. Daar staat dan wel de eenmalige toeslag bij de overgang tegenover, als het APF bij de overgang een lagere dekkingsgraad heeft.

Hoe hoog wordt de toeslag?

Dat hangt af van dat moment. Namelijk hoe hoog de dekkingsgraden van SPE en die van de gekozen kring van het APF dan zijn. Het kan zelfs zo zijn dat er dan geen toeslag is of zelfs gekort moet worden, omdat het APF op het moment van overgang een betere dekkingsgraad heeft dan SPE! Veel onzekerheid dus. En dat maakt het kiezen lastig!

Interview: Bestuurder Bob Bessem

Bob werkt al 26 jaar bij ERIKS, op dit moment als Application Engineer Pneumatiek. Hij is ook sinds 2018 bestuurder van Pensioenfonds ERIKS.

BBB

Bob: “Ik vind het belangrijk dat alle deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden goed op de hoogte worden gehouden van hun pensioen. Zeker nu het Fonds gaat stoppen en de pensioenen worden overgedragen. Dit jaar hebben we daarover al uitgebreid gecommuniceerd. Alle informatie staat ook op de SPE-website www.pensioenfondseriks.nl. Inclusief de vragen met antwoorden die we tijdens de informatiesessies van de werkgever over de nieuwe pensioenregeling hebben gegeven.

 

Bob geeft ook nog een tip:

 

“Het SPE bestuur gaat informatie- bijeenkomsten organiseren. In die bijeenkomsten gaan we alle betrokkenen informeren over de opheffing van het fonds en de overdracht van de pensioenen.”

 

De bijeenkomsten zullen waarschijnlijk ergens in het najaar plaatsvinden, fysiek en/of online afhankelijk van de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus. Bob: “U krijgt van ons hiervoor een uitnodiging per post. Het is ook handig om de website van Pensioenfonds ERIKS in de gaten te houden. We plaatsen daar regelmatig nieuwe informatie op.” De website van SPE is www.pensioenfondseriks.nl.

Financiële positie SPE niet goed

Al meerdere keren hebben wij u bericht dat onze financiële positie niet goed is. Door de Covid-19 crisis is die nog verder verslechterd. Eind 2019 was onze dekkingsgraad nog 101,1%.

Dekkingsgraad nieuwsbrief
Vanwege de Covid-19 crisis en de impact daarvan op onze beleggingen was deze maart jl. nog maar 92,5%. Eind juni is die weer iets beter nl. 96,5%, maar de dekkingsgraad is nog steeds erg laag. Er bestaat daarom kans op korting in 2021 door SPE of door het APF dat het van ons gaat overnemen wordt doorgevoerd. We plaatsen regelmatig op onze website berichten hierover.

Samenvatting jaarverslag 2019

Elk jaar maakt het Fonds een bestuursverslag en stelt zij een jaarrekening op. In het verslag legt zij verantwoording af over het afgelopen jaar. Het Verantwoordingsorgaan, ons eigen medezeggenschapsorgaan, beoordeelt het Fonds. Net als de visitatiecommissie, bestaande uit drie onafhankelijke pensioenexperts. Zij hebben allen een positief oordeel gegeven over SPE!
Daarnaast hebben de onafhankelijke accountant en de waarmerkend actuaris ook goedkeurende verklaringen afgegeven. De samenvatting en het volledige bestuursverslag staan op de website www.pensioenfondseriks.nl onder de tab ‘documenten’.

Vragen over uw pensioen?

Als u vragen heeft over uw pensioen, kunt u bij ons terecht via pensioenfonds@eriks.com.

Boot
Als u meer wilt weten over de hoogte van uw pensioen, kunt u ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet u alle pensioenen die u bij een werkgever heeft opgebouwd. En ook de hoogte van uw AOW-uitkering staat vermeld. Op het overzicht (UPO) dat u tezamen met deze nieuwsbrief van ons hebt ontvangen ziet u het pensioen dat u bij Pensioenfonds ERIKS heeft opgebouwd.