2020-10 Dekkingsgraad Stichting Pensioenfonds ERIKS (SPE)

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de
beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond.

De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet
worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen
zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.

dekkingsgraad-oktober-2020.png

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn
opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%?
Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.

Per het einde van 2019 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE € 255,6 miljoen.

De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioenen wordt geschat op € 252,7 miljoen.
De bezittingen zijn eind 2019 hoger dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt op 101,1%.

Na een daling in de eerste 7 maanden van 2020 en een stijging in augustus is de rente in september en
oktober weer gedaald. De beurskoersen hebben zich in de afgelopen maanden deels hersteld na de
forse impact van het COVID-19-virus in maart. Maar in oktober zijn we weer in terugval. De
beleggingsportefeuille stijgt per saldo in 2020 naar € 271,9 miljoen. De verplichtingen stijgen door de
renteontwikkeling naar: € 276,8 miljoen.

De dekkingsgraad daalt in oktober naar 98,2%. Vanaf september rekent SPE met de nieuw
gepubliceerde sterftetafels door het Actuarieel Genootschap.
Dit gegeven had een positief effect van 2,1%. En is dus al opgenomen in de 98,2%.
SPE heeft nu dus voor iedere € 100 die aan pensioen nu en in de toekomst moet worden betaald circa
€ 98,20 in kas.

Het rendement op de beleggingen over de eerste 10 maanden schatten we op plus 8,0%
De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van het afgelopen 12 maanden) blijft nu op 97,5%. 

Kans op korting

De financiële positie van SPE is niet goed en daarom moet er mogelijk in 2021 gekort worden. De
basisregel is dat er gekort moet worden als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,1%. Maar de
minister ook dit jaar die regel aangepast. Korten hoeft nu pas als de actuele dekkingsgraad per
31 december 2020 lager is dan 90% is. De kans is daarom klein, maar niet uitgesloten, dat SPE in 2021
moet korten. De dekkingsgraad verandert natuurlijk niet door deze gunstige kortingsregel; met een
dekkingsgraad lager dan 104,1% hebben we nog steeds te weinig vermogen.

Toekomst SPE

Nadrukkelijk wordt verwezen naar de nieuwsbrieven die op de website zijn geplaatst. En de nieuwsbrief
die onlangs is toegevoegd aan het Uniform Pensioen Overzicht (UPO)