2020-11 Dekkingsgraad Stichting Pensioenfonds ERIKS (SPE)

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de
beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond.

De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet
worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen
zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.

dekkingsgraad-november-2020.png

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn
opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%?
Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.

Per het einde van 2019 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE € 255,6 miljoen.
De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioenen wordt geschat op € 252,7 miljoen.
De bezittingen zijn eind 2019 hoger dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt op 101,1%.

Na een daling in de eerste 10 maanden van 2020 kunnen voor het eerste dit jaar een fors herstel
rapporteren. Naar 101,6%. De beurskoersen hebben zich in de afgelopen maanden al deels hersteld na
de forse impact van het COVID-19-virus.Met nu een sterke verbetering in november. De
beleggingsportefeuille stijgt per saldo in 2020 naar € 271,9 miljoen. De verplichtingen stijgen door de
renteontwikkeling naar: € 278,2 miljoen. De rente blijft laag maar is de afgelopen maanden stabiel.

De dekkingsgraad stijgt in november dus naar 101,6%. Vanaf september rekent SPE met de nieuw
gepubliceerde sterftetafels door het Actuarieel Genootschap. Dit gegeven had een positief effect van
2,1%. En is dus al opgenomen in de 101,6%.
SPE heeft nu dus voor iedere € 100 die aan pensioen nu en in de toekomst moet worden betaald circa
€ 101,60 in kas.

Het rendement op de beleggingen over de eerste 11 maanden schatten we op plus ruim 10%

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van het afgelopen 12 maanden) komt nu op 97,6%. 

Kans op korting
De financiële positie van SPE is verbeterd maar nog niet volledig hersteld. Maar de kans op korten in 2021 is kleiner geworden. De basisregel is dat er gekort moet worden als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,1%. Maar de minister heeft ook dit jaar die regel aangepast. Korten hoeft in 2021 pas als de actuele dekkingsgraad per 31 december 2020 lager is dan 90%. De financiële positie verandert natuurlijk niet zo maar door deze gunstige kortingsregel; met een dekkingsgraad lager dan 104,1% hebben we nog steeds te weinig vermogen.

Toekomst SPE
Nadrukkelijk wordt verwezen naar de nieuwsbrieven die op de website zijn geplaatst. En de nieuwsbrief die onlangs is toegevoegd aan het Uniform Pensioen Overzicht (UPO)