Wijziging definitie partner

Datum

20 December 2018

Met ingang van 1 januari 2019 geldt voor de pensioenregeling die wordt uitgevoerd door SPE een nieuwe definitie voor het begrip ‘partner’.  

 

Voor (gewezen) deelnemers die zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebben, verandert er niets. Voor hen geldt dat de inschrijving in de Basisregistratie Persoonsgegevens (voorheen: GBA) door ons direct in de administratie wordt verwerkt.

 

Tot nu toe hanteerden we voor de ongehuwde personen de eisen dat:

  1. De partner moest zijn aangemeld; én
  2. Dat bij overlijden:
    • ofwel sprake moet zijn van een gezamenlijke huishouding die al meer dan 5 jaar (voorafgaand aan de pensioendatum) heeft geduurd
    • óf dat de gezamenlijke huishouding langer dan een half jaar heeft geduurd én sprake is van een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst.

Deze eisen kunnen betekenen dat een partner die door een (gewezen) deelnemer is aangemeld, mogelijk niet direct voor een uitkering in aanmerking komt.

 

Wij hebben gemerkt dat dit onder de (gewezen) deelnemers tot verwarring heeft geleid. Daarom heeft het bestuur besloten de partnerdefinitie te wijzigen.

 

Voor de (gewezen) deelnemers geldt nu dat als sprake is van een samenlevingsovereenkomst (en een gezamenlijke huishouding), de partner direct kan worden aangemeld en bij (onverwacht) overlijden ook direct een partnerpensioen wordt uitgekeerd.

 

Indien er geen sprake is van een samenlevingsovereenkomst hoeft de partner niet te worden aangemeld. Bij (onverwacht) overlijden zal het bestuur bezien in hoeverre voldaan wordt aan de volgende eisen:

  • Is er sprake geweest van een gezamenlijke huishouding en heeft deze minimaal 3 jaar geduurd (waarbij de aanvang vóór de pensioendatum moet hebben gelegen)?
  • Kan de gezamenlijke huishouding worden bewezen? Wij controleren of er sprake is van een gezamenlijk adres, de partner zal in een dergelijk geval ondersteunend bewijs moeten kunnen leveren indien het bestuur daarom verzoekt.

Voor de partners zonder samenlevingsovereenkomst geldt dat bij beëindiging van de gezamenlijke huishouding geen bijzonder partnerpensioen wordt toegekend aan de ex-partner.

 

Door de beperking van de wachttijd bij samenlevingsovereenkomst van een half jaar naar geen wachttijd loopt het pensioenfonds een risico. Namelijk het onterecht uitkeren van partnerpensioen aan personen die geen ‘echte’ partners waren (dit heet ook wel een sterfbed-constructie). Met ingang van 1 januari 2019 geldt daarom eveneens dat in alle gevallen waarin het overlijden redelijkerwijs te verwachten was, dat geen partnerpensioen wordt uitgekeerd indien de (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde overlijdt binnen één jaar na het (vóór de pensioendatum) aangegane partnerschap. Voor het tijdelijk partnerpensioen gold dit al. We doen dit nu in alle gevallen, omdat we geen onderscheid willen maken naar huwelijkse staat.

 

Als u een samenlevingscontract hebt en u hebt uw partner nog niet aangemeld, verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk te doen via het formulier op onze website.

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het pensioenbureau via pensioenfonds@eriks.com.