Hoofdlijnen jaarverslag 2019

Datum

24 July 2020

Ons pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds ERIKS (SPE) is het ondernemingspensioenfonds van ERIKS Nederland en heeft als doel het zo goed mogelijk uitvoeren van de pensioenregeling van ERIKS nv, ERIKS bv en ERT bv (hierna: ERIKS). De nieuwe pensioenregeling voor de werknemers van ERIKS wordt sinds 1 januari 2020 uitgevoerd door verzekeraar Nationale Nederlanden. Pensioenfonds ERIKS beheert de pensioengelden die tot dat moment zijn opgebouwd.

 

Betrokkenen van het pensioenfonds per 30 juni 2020

Het fonds kent een bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers namens de werkgever, namens de deelnemers en namens de pensioengerechtigden. Namens de werkgever zitten Paulien Siegman (voorzitter) en Jan van Leeuwen in het bestuur. Namens de deelnemers Henk van den Heuvel en Bob Bessem en de pensioengerechtigden worden vertegenwoordigd door Kees Karhof.


Maatschappelijk verantwoord beleggen Pensioenfonds ERIKS kent ook een verantwoordingsorgaan. Dit orgaan bestaat ook uit vertegenwoordigers namens de werkgever, namens de deelnemers en namens de pensioengerechtigden. Namens de werkgever: Vincent Geerdink (voorzitter). Roos Bos-Lutgens en Jurne Smink zijn lid namens de deelnemers. Frans Koolbergen is lid namens de pensioengerechtigden. Ben Effing is aspirant lid namens de pensioengerechtigden. Het bestuur vraagt het verantwoordingsorgaan om advies en spreekt regelmatig met het verantwoordingsorgaan over het wel en wee van SPE. Bovendien moet het bestuur jaarlijks verantwoording aan dit orgaan afleggen.

 

Het fonds wordt ondersteund door Harry van den Berg (operationeel manager), Ingeborg Agema (fondssecretaris) en compliance officer Arie Kruijt. Bovendien zijn er 3 sleutelfunctiehouders aangesteld.

Pensioenregeling en pensioenopbouw

De deelnemers van Pensioenfonds ERIKS bouwden de afgelopen jaren een pensioen op dat is gebaseerd op het gemiddelde loon. Het opbouwpercentage in 2019 was 1,6% van de pensioengrondslag (het salaris verminderd met het salarisdeel waarmee rekening wordt gehouden dat er ook recht bestaat op een AOW-uitkering, (de franchise). De werkgever betaalde een vaste pensioenpremie van 13% van de salarissom. De werknemer droeg verplicht 5% van de pensioengrondslag bij. Dit was voldoende om de pensioenopbouw in 2019 te kunnen voortzetten. Deze pensioenopbouw in Pensioenfonds ERIKS is met ingang van 1 januari 2020 gestopt.

Financiële positie SPE

Maatschappelijk verantwoord beleggen Pensioenfonds ERIKS beheert de pensioengelden van alle (oud) ERIKS deelnemers. Het is belangrijk dat het fonds voldoende geld beschikbaar heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Dit wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. De financiële positie van het Fonds is helaas niet goed. De (aanwezige, blauwe lijn) dekkingsgraad is in 2019 iets gestegen en komt op 31 december 2019 uit op 101,1% (2018: 99,2%). Een dekkingsgraad van 101,1% houdt in dat we voor elke €100 die in de toekomst moet worden uitgekeerd € 101,10 beschikbaar hebben op 31 december 2019.

 

De beleidsdekkingsgraad (groene lijn) op 31 december 2019 bedraagt 99,6% (2018: 102,6%). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Deze dekkingsgraad is onder meer van belang voor het al dan niet mogen toekennen van toeslagen (indexeren) en het toepassen van kortingen op de pensioenen.

 

Omdat de dekkingsgraad ook dit jaar niet voldoende was, heeft het bestuur de pensioenen niet mogen indexeren (verhogen). Daarvoor moet de dekkingsgraad minimaal 110% (vereiste dekkingsgraad, rode lijn) zijn. Gezien de financiële situatie blijft de kans op indexatie de komende jaren klein. Er is bovendien een kans dat de pensioenen moeten worden gekort. De politiek heeft de regels in 2020 wederom versoepeld, maar er blijft toch een kans dat wij begin 2021 moeten korten.

Beleggingsresultaat

Maatschappelijk verantwoord beleggen Pensioenfonds ERIKS belegt voor circa 30% in aandelen. Het overige vermogen wordt minder risicovol belegd, namelijk in zogenaamde vastrentende waarden. In 2019 bedroeg het rendement op onze beleggingen 19,23% (2018: min 0,67%). Dit is op zich een heel mooi resultaat. Maar de belangrijkste impact op onze dekkingsgraad heeft de gedaalde rente! Deze rente deed het benodigde vermogen voor de verplichtingen nog harder stijgen.


De rente waarmee wij moeten rekenen daalde van 1,41% naar 0,75%. Met deze rente berekenen we hoeveel geld we als fonds moeten hebben om in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen betalen. Door de daling van de rente stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen. Ondanks het mooie beleggingsresultaat is onze dekkingsgraad daarom maar met een kleine 2% punt gestegen; van 99,2% (eind 2018) naar 101,1% (eind 2019).

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen Het bestuur heeft ook in 2019 gesproken over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) en kiest vanwege de kleine omvang van het fonds voor de gestandaardiseerde MVB opties die door onze vermogensbeheerder worden aangeboden. Uiteraard wordt altijd voldaan aan de wettelijke eisen inzake MVB. Bijvoorbeeld het uitsluiten van beleggingen in bedrijven die controversiële wapens produceren.

 

Hoofdlijnen aandachtspunten bestuur

De belangrijkste aandachtspunten voor het bestuur in 2019 waren:

 • Het verder uitdenken en uitwerken van de plannen om het pensioenfonds op te heffen en het analyseren van en spreken met mogelijke nieuwe pensioenuitvoerders voor de SPE-regeling
 • Het opstellen van het herstelplan en het uitvoeren van de haalbaarheidstoets.
 • Het evenwichtig afwegen van alle belangen van alle (oud) deelnemers in de besluitvorming.
 • Het regelmatig contact onderhouden met de werkgever en het verantwoordingsorgaan, mede met als doel om de toekomstvisie van Pensioenfonds ERIKS verder te gaan vormgeven.
 • De communicatie met belanghebbenden.
 • Het risicomanagement en de verdere implementatie van de sleutelfunctiehouders uit hoofde van de IORP II wetgeving.
 • Het monitoren van de uitbestedingspartijen, die het fonds ondersteunen bij de uitvoering van de pensioenregeling.
 • Het monitoren van de beleggingen op basis van de Verklaring Beleggingsbeginselen.
 • Het continu toetsen van het fonds aan de Code Pensioenfondsen.
 • Het regelmatig evalueren van de bestuursvergaderingen.
 • Onderhouden en uitbreiden van de deskundigheid van het bestuur en de bestuurders, door het volgen van individuele en collectieve trainingen en het bijwonen van diverse seminars.

Communicatie

Het bestuur vindt het belangrijk om duidelijk en open met de deelnemers te communiceren over de pensioenregeling en de financiële situatie van het fonds. Het fonds kent een communicatiejaarplan en een apart communicatieplan voor de (mogelijke) liquidatie en de Collectieve Waarde Overdracht (CWO). In deze plannen wordt specifiek toegezien op éénduidige en tijdige communicatie naar alle belanghebbenden.

Het pensioenfonds zorgt er voor alle (oud-) deelnemers op de Pensioen hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen op het algemene pensioenvlak. De deelnemers zijn in het afgelopen boekjaar maandelijks via de website op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de verwachting omtrent eventuele kortingsmaatregelen.  Daar staat ook het Pensioen-123, waarin de pensioenregeling kort wordt samengevat.

 

Voor alle belanghebbenden werd in 2019 weer een samenvatting van het jaarverslag 2018 gepubliceerd via de website en waren er in februari en december nieuwsbrieven waarin actuele onderwerpen werden toegelicht. In de nieuwsbrief van februari werd voornamelijk geïnformeerd over wijzigingen in het pensioenreglement. De in december gepubliceerde nieuwsbrief stond voor een groot deel in het teken van de mogelijke liquidatie van Pensioenfonds ERIKS, omdat de werkgever de regeling voor nieuwe opbouw ging onderbrengen bij een andere partij (Nationale Nederlanden).

 

De website van SPE pensioenfondseriks.nl bevat veel informatie over de pensioenregeling, waaronder de nieuwsbrieven en wordt regelmatig voorzien van nieuwe informatie. De site mijnpensioenoverzicht.nl bevat veel informatie over je persoonlijke pensioen.

Toezichthouders

Het fonds en haar bestuur wordt jaarlijks gecontroleerd door diverse organen en personen. Aan het verantwoordingsorgaan heeft het bestuur over boekjaar 2019 verantwoording afgelegd. Het VO wordt regelmatig op de hoogte gehouden van alle relevante ontwikkelingen, Het VO wordt ook betrokken bij het onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds.

Daarnaast hebben een onafhankelijke accountant en een onafhankelijke actuaris onze cijfers en verslaglegging over 2019 goedgekeurd. Onze visitatiecommissie, bestaande uit 3 onafhankelijke pensioendeskundigen, heeft bovendien het fonds doorgelicht en is met een positieve beoordeling gekomen. Tevens houdt De Nederlandsche Bank formeel toezicht op het fonds. In 2019 heeft het fonds geen opmerkingen of aanbevelingen van DNB ontvangen.

 

Het volledige jaarverslag is te bekijken op de website van Pensioenfonds ERIKS: https://pensioenfondseriks.nl/ onder de tab ‘documenten’.