Nieuwsbrief januari 2019

Datum

06 February 2019

Financiële situatie 

Hoe het pensioenfonds er financieel voor staat drukken we uit in de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van het pensioenfonds op een bepaald moment. Door de wereldwijde onrust in de financiële wereld en de daarmee samenhangende dalende aandelen koersen is de voorlopige vastgestelde dekkingsgraad van SPE in december 2018 onder de 100% gezakt naar 98,7%. Het gemiddelde van de afgelopen twaalf dekkingsgraden op het einde van de maand noemen we de beleidsdekkingsgraad. Deze beleidsdekkingsgraad per eind december 2018 is 102,6%.

Eind september 2018 was dit nog ruim 104%. In het vierde kwartaal zijn zowel de aandelenkoersen als de rente waarmee het fonds moet rekenen relatief fors gedaald. SPE heeft nu voor iedere € 100 die aan pensioen moet worden betaald circa € 98,70 in kas.

De definitieve dekkingsgraad wordt gepubliceerd na goedkeuring van de jaarrekening in juni 2019

Kans op korting

Het moment dat SPE een besluit moet nemen om zo nodig een korting toe te passen op de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen ligt op 31 december 2020. De beleidsdekkingsgraad is dan maatgevend. Er zal dus per 1 januari 2019 geen korting hoeven te worden toegepast. 

 

Maar de ontwikkelingen van de laatste maanden maken de kans dat er in 2020/2021 gekort moet worden aanzienlijk groter. We hopen natuurlijk van harte dat onze financiële positie zich weer zal herstellen. Zie ook: https://pensioenfondseriks.nl/ontwikkeling-dekkingsgraad/

Toelichting voor gepensioneerden

Vanwege de (te) lage dekkingsgraad is besloten uw bruto pensioen niet te verhogen in 2019. Uw netto pensioen is mogelijk lager dan in 2018 vanwege een verhoging van de loonheffing in de eerste schijf (0,10%) en de bijdrage ZVW (van 5,65% naar 5,70%).

Pensioenopbouw 2019

De franchise voor 2019 is € 16.314. De franchise is dat deel van het brutoloon waarover geen pensioen wordt opgebouwd, de aanname is dat dit deel van het pensioen komt uit de AOW uitkering, daarbij aangevuld met het opgebouwde ouderdomspensioen. Over het bruto loon min de franchise bouwt u momenteel jaarlijks 1,60% aan pensioen op. Het maximum salaris waarover in 2019 pensioen mag worden opgebouwd is € 107.593. Dit plafond is door de overheid bepaald, die ook jaarlijks de verhoging hiervan vast stelt.

Nieuwe bestuursleden

Het pensioenfonds heeft 2 nieuwe bestuursleden, één namens de werkgever: Jan van Leeuwen en één namens de werknemers: Bob Bessem.Hieronder stellen beiden zich kort voor

 

Jan van Leeuwen Jan van Leeuwen(63) is vanaf 10 december 2018 officieel bestuurslid. Jan is als actuaris/pensioenadviseur al ruim 30 jaar bij ons fonds betrokken. Jan kent ons fonds derhalve goed en wij zien hem als een welkome aanvulling in de komende periode gezien zijn kundigheid op alle facetten van het pensioenvlak en zijn historische kennis van het fonds. 

 

Bob Bessem (56) is sinds 1 januari 1994 in dienst van ERIKS. Eerst als servicemonteur hydrauliek en algemene verkoopmedewerker op de toenmalige vestiging van Flexion in Amsterdam later ERIKS servicecenter Amsterdam. Tot 2014 heeft hij verschillende rollen vervuld als verkoper en algemeen inzetbare medewerker voor hydrauliek en aandrijftechniek. Bob Bessem Vanaf begin 2014 als application engineer pneumatiek in de buitendienst voor West Nederland. Sinds begin 2017 loopt Bob mee als aspirant bestuurslid bij het pensioenfonds en hij heeft op deze manier ervaring opgedaan in de pensioenwereld. Eind 2017 heeft hij een uitgebreide pensioen opleiding gevolgd en hij heeft ter voorbereiding verschillende seminars bijgewoond. Vanaf 5 november jl. is Bob benoemd als bestuurslid. Hij is getrouwd met Mireille en heeft 2 dochters Sanna(23) en Manon(21). 

 

Toekomst SPE

ERIKS bv, ERIKS nv en ERT zijn al langer met de Ondernemingsraad in overleg om de pensioenregeling te verbeteren. De kans is groot dat deze in de loop van 2019 bij een verzekeringsmaatschappij wordt ondergebracht. Indien dit gebeurt wordt SPE een gesloten fonds.

 

Het bestuur is zich met een extern adviesbureau aan het beraden over de consequenties van dit feit. Lees het onderbrengen van de opgebouwde rechten bij een andere partij. Er worden een aantal opties onderzocht. Waarbij het bestuur zich met name sterk maakt voor een goede belangenafweging voor alle betrokken, zijnde actieve deelnemers, gepensioneerden en slapers.

 

In een volgende nieuwsbrief informeren wij u verder! 

Lunch&Learn

Dit jaar zijn er nog geen Lunch&Learn bijeenkomsten ingepland. Er zullen over enige weken informatiebijeenkomsten georganiseerd worden waarin de wijzingen door de werkgever en ons verder worden toegelicht.