Hoofdlijnen Jaarverslag 2017

Datum

01 October 2018

Ons pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds ERIKS (hierna aangeduid als SPE) is het ondernemingspensioenfonds van ERIKS Nederland en heeft als doel het zo goed mogelijk uitvoeren van de pensioenregeling van ERIKS BV en ERIKS NV.

 

Betrokkenen van het pensioenfonds per 14 juni 2018

Het fonds kent een bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers namens de werkgever, namens de deelnemers en namens de pensioengerechtigden. Namens de werkgever zaten Paulien Siegman (voorzitter) en Gerard van de Kuilen in het bestuur. Namens de werknemers Henk van den Heuvel en Joep van der Varst. En namens de gepensioneerden Kees Karhof. Bob Bessem is aspirant lid namens de werknemers.


pfe-hoofdlijnen-jaarverslag-2017-afb-1.jpg SPE kent ook een medezeggenschapsorgaan, dat heet het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur vraagt regelmatig advies aan dit orgaan en moet bovendien verantwoording aan haar afleggen. Dit orgaan bestaat ook uit vertegenwoordigers namens de werkgever, namens de deelnemers en namens de pensioengerechtigden. Namens de werkgever zat Rein Groot hier in, Wopke Kooistra was lid namens de werknemers en Frans Koolbergen namens de gepensioneerden.

 

Het fonds is in 2017 ondersteund door Harry van den Berg (operationeel manager), Ingeborg Agema (fondssecretaris) en compliance officer Mariska Kremer.
 

Deelnemers

 

SPE beheert de pensioengelden van alle (oud) deelnemers en hun nabestaanden bij ERIKS. In 2017 waren er 1045 werknemers die deelnamen in de pensioenregeling, 918 oud deelnemers en 445 gepensioneerden.

 

Pensioenregeling en pensioenopbouw

De deelnemers in SPE bouwen een pensioen op dat is gebaseerd op het gemiddelde loon. Het opbouwpercentage in 2017 is 1,6% van de pensioengrondslag (het salaris min het salarisdeel waarover al AOW wordt opgebouwd (de franchise)). De werkgever betaalt een vaste pensioenpremie van 13% van de salarissom. De werknemer draagt verplicht 5% van de pensioengrondslag bij. Als die premie te laag is, dan wordt er minder pensioen opgebouwd dat jaar. Het totaal van deze premiebijdrage was in 2017 onvoldoende om de pensioenopbouw in het jaar mogelijk te maken. De werkgever heeft in 2017 € 185.000 extra premie betaald, zodat er toch 1,6% aan pensioen kon worden opgebouwd.

 

Financiële positie SPE

SPE beheert de pensioengelden van alle (oud) ERIKS deelnemers. Het is dus belangrijk dat het fonds voldoende geld heeft. Dit wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. De nominale dekkingsgraad van SPE is gestegen en komt op 31 december 2017 uit op 103,2% (2016: 98,4%).De nominale dekkingsgraad houdt in dat we voor elke €100 die in de toekomst moet worden uitgekeerd op 31 december 2017 €103,20 beschikbaar hebben. De beleidsdekkingsgraad bedraagt op 31 december 2017 101,4% (2016: 95,3%). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de nominale dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad is direct van belang voor:
 

• het toekennen van toeslagen (indexeren pensioenen) dan wel toepassen van kortingen,

• het signaleren of SPE zich in een crisissituatie bevindt,

• het al dan niet kunnen meewerken aan waardeoverdracht of afkoop van pensioenaanspraken.


Omdat de dekkingsgraad van SPE dit jaar niet voldoende was, heeft het pensioenfondsbestuur de pensioenen niet mogen indexeren (verhogen). Gezien de financiële situatie is de kans op indexatie de komende jaren klein. De kans op korten is ook klein, maar is niet uitgesloten.

 

Beleggingsresultaat

 

Het pensioenfonds belegt voor circa 30% in aandelen. Het overige vermogen wordt minder risicovol belegd, namelijk in (met name) obligaties. Het rendement op ons vermogen bedroeg in 2017 4,11% (2016: 7,84%). pfe-hoofdlijnen-jaarverslag-2017-afb2.jpg

De belangrijkste reden dat deze beleggingsresultaten lager zijn uitgevallen dan in 2016 is de stijging van de rente. Met de rente berekenen we namelijk hoeveel geld we als pensioenfonds moeten hebben om in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen betalen. Door de stijging van de rente daalt de waarde van onze pensioenverplichtingen. Per saldo wordt hierdoor een beter totaal beleggingsresultaat behaald.
 

 

Hoofdlijnen aandachtspunten bestuur

De belangrijkste aandachtspunten voor het bestuur in 2017 waren:


• Het uitvoeren van een ALM-studie met als doel om te kijken of onze wijze van beleggen kan worden verbeterd.

• Het opnieuw vastleggen van missie, visie, strategie, uitgangspunten en kwantitatieve doelstellingen.

• Het in kaart brengen van allerlei risico’s waar het fonds mee te maken kan krijgen.

• Het evenwichtig afwegen van alle belangen in de besluitvorming.

• Het contact onderhouden met de werkgever, mede met als doel om de toekomstvisie van het Pensioenfonds verder te gaan vormgeven.

• De communicatie met belanghebbenden.

 

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Het bestuur heeft in 2017 gesproken over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) en kiest vanwege de kleine omvang van het fonds voor de mogelijke gestandaardiseerde opties voor MVB die door onze vermogensbeheerder worden geboden. Uiteraard wordt altijd voldaan aan de wettelijke eisen inzake bijvoorbeeld controversiële wapens.

 

Communicatie

Het bestuur vindt het belangrijk om duidelijk en open met de deelnemers te communiceren over de pensioenregeling. De communicatie richt zich vooral op de verwachtingen over de hoogte van de pensioenuitkering, de (verwachte) pfe-hoofdlijnen-jaarverslag-2017-afb3.jpg indexatie van de pensioenen en op de mogelijkheid dat pensioenen kunnen worden gekort ingeval de financiële positie van SPE niet voldoende is. Ook in 2017 is maandelijks op de website de dekkingsgraad en eventuele verwachtingen omtrent de financiële situatie gecommuniceerd. Ook is op de website veel andere informatie over het SPE-pensioen te vinden. Om de deelnemers bewuster van hun pensioen te maken zijn er eind 2016 begin 2017 Lunch & Learn sessies gehouden waarin de nadruk lag op kennismaken met het pensioenfonds. Eind 2017 begin 2018 is er als vervolg op deze sessies een nieuwe serie geweest waarbij meer de nadruk lag op de persoonlijke pensioensituatie met onder andere het Uniform Pensioen Overzicht (UPO), de website van SPE pensioenfondseriks.nl en mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Toezichthouders

Het pensioenfondsbestuur wordt jaarlijks gecontroleerd door diverse organen en personen. Aan het eigen Verantwoordingsorgaan heeft het bestuur verantwoording afgelegd. Daarnaast hebben een onafhankelijke accountant en een onafhankelijke actuaris onze cijfers en verslaglegging over 2017 goedgekeurd. Onze visitatiecommissie, bestaande uit 3 onafhankelijke pensioendeskundigen, heeft bovendien het fonds doorgelicht en is met een positieve beoordeling gekomen. Daarnaast houdt De Nederlandsche Bank formeel toezicht op SPE. In 2017 heeft het fonds geen opmerkingen of aanbevelingen van DNB ontvangen.

 

Verwachtingen

2018 Per 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar en worden de opgebouwde pensioenen omgezet naar ingangsleeftijd 68. De waarde van de pensioenen blijft hierbij gelijk, dus de uitkering per maand is hierdoor hoger geworden, maar met een latere ingangsleeftijd. De beleidsdekkingsgraad is het eerste kwartaal van 2018 gestegen naar 102%. Hiermee komt het dichter bij de door de wetgever minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,4%, maar de financiële positie is dus nog niet voldoende. Een daling is nog altijd mogelijk wanneer de rente en/of de aandeelkoersen zakken. Naar aanleiding van een ALM studie waarbij wordt gekeken hoe de beleggingsperformance verbeterd kan worden is besloten om de renteafdekking te verhogen naar 60%. Doel hiervan is om op termijn de kans op korting te verlagen en hierbij niet te veel in te leveren op rendement. Het volledige jaarverslag is te bekijken op de website van SPE: https://pensioenfondseriks.nl/