Nieuwsbrief juli 2018

Datum

25 September 2018

Financiële situatie

Hoe het pensioenfonds er financieel voor staat drukken we uit in de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van het pensioenfonds op een bepaald moment. De dekkingsgraad per eind juni 2018 is 102,3%.

 

Het gemiddelde van de afgelopen twaalf dekkingsgraden op het einde van de maand noemen we de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van eind juni was 102,9%. Dit betekent dat we iets meer geld op de balans hebben dan de pensioenen die we moeten uitkeren. Volgens de wet moeten we minimaal 104,4% hebben, zodat we ook (kleine) tegenslagen kunnen opvangen. Om een klein beetje te mogen indexeren is een beleidsdekkingsgraad van minimaal 110% nodig en om volledig te mogen indexeren zelfs ruim 123%.

 

Als de beleidsdekkingsgraad te laag blijft moeten we de toegezegde pensioenen verlagen. Hierover besluiten we elk jaar in het eerste kwartaal. Voor dit jaar (2018) is korting gelukkig niet nodig. Het blijft er om spannen en we houden de dekkingsgraad dus nauwlettend in de gaten. Bekijk de actuele ontwikkeling van de dekkingsgraad hier https://pensioenfondseriks.nl/ontwikkeling-dekkingsgraad

 

Verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar

Om de pensioenen betaalbaar te houden, stelt de overheid fiscale grenzen aan pensioenopbouw. De pensioenrekenleeftijd moet in beginsel naar leeftijd 68. Sociale partners hebben besloten dat de pensioenrekenleeftijd voor deelnemers bij Pensioenfonds ERIKS ook naar 68 jaar gaat. Het opgebouwde pensioen van de afgelopen jaren had een andere pensioenrekenleeftijd namelijk 65 of 67 jaar. Deze pensioenen krijgen ook ingangsdatum 68 jaar. Omdat de pensioenen opgebouwd op leeftijd 65 en 67 straks later ingaan en dus korter worden uitgekeerd, worden ze wel hoger.

 

Eerder met pensioen gaan blijft mogelijk. Het verhogen van de pensioenleeftijd verhoogt dus uw pensioen en als u eerder met pensioen wilt, wordt uw pensioen weer verlaagd. Het omrekenen doen we op zo’n manier dat deze twee effecten elkaar opheffen. U krijgt niet meer of minder pensioen door de omrekening en het pensioenfonds wordt er ook niet armer of rijker door.

 

Op uw Pensioenoverzicht (UPO) van 2018 met daarop de gegevens per 31-12-2017, dat in de loop van deze maand is verstuurd, kunt u zien hoe uw pensioen er voor staat op basis van een pensioenrekenleeftijd van 67 jaar. Een overzicht van uw gehele pensioen, dus ook van eventuele vorige werkgevers en de AOW, vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Meer over uw pensioenregeling kunt u vinden op: https://pensioenfondseriks.nl/hoe-is-uw-pensioengeregeld/laag-1/

 

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet in werking getreden. Door deze wet worden de persoonlijke gegevens van iedere persoon beter beschermd. U kunt zelf beslissen hoe uw gegevens mogen worden gebruikt. Voor deze nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van het e-mailadres dat bij het pensioenfonds of de vennootschap bekend is. Via de volgende link kunt u aangeven wanneer u de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen. nieuwsbrief.pensioenfonds@eriks.com 

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website.

 

Andere administratieve uitvoerder

Met ingang van 2018 ontvangt u de communicatie over administratieve zaken van het pensioenfonds niet langer van Aon Hewitt maar van RiskCo. Dit bedrijf heeft deze taken overgenomen. Het mailadres luidt: pensioen.eriks@riskcoadministrations.com

 

De beleggingsportefeuille

Pensioenfonds ERIKS voert een voorzichtig beleggingsbeleid. Het belegt voor 70% in vastrentende waarden (bijvoorbeeld obligaties) en 30% in aandelen. Door deze mix denken we niet te veel risico te nemen met het pensioenvermogen, maar toch een rendement te kunnen halen waardoor we, tezamen met de pensioenpremies, de pensioenen te kunnen opbouwen en de opgebouwde pensioenaanspraken in de toekomst weer te kunnen indexeren.

 

Het jaarverslag  

Ieder jaar wordt het jaarverslag van het pensioenfonds gepubliceerd. In de bestuursvergadering van 14 juni 2018 is het jaarverslag 2017 vastgesteld. Het jaarverslag is zoals elk jaar terug te vinden op de website. U vindt dit via: https://pensioenfondseriks.nl/downloads/extern-jaarverslag/ Dit jaar zal er ook een vereenvoudigde uitgave van het jaarverslag worden uitgegeven.

 

Lunch & Learn  

Eind 2017, begin 2018 zijn er weer Lunch & Learn sessies gehouden Deze werden goed bezocht door ongeveer 400 deelnemers. Er werd aandacht besteed aan waar de juiste pensioengegevens te vinden zijn en het risico dat het Pensioenfonds mag en moet nemen bij haar beleggingen. https://pensioenfondseriks.nl/downloads/presentatie-lunch--learn-2017-2018/

 

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO) over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Vanwege het vertrek van Rein Groot, is Vincent Geerdink (Financieel directeur ERIKS Nederland) benoemd namens de werkgever in het VO. Hij is daarmee ook de nieuwe voorzitter. Namens de deelnemers zit Wopke Kooistra in het VO en Frans Koolbergen namens de gepensioneerden. Per 1 juli nemen twee extra leden zitting namens de deelnemers. Dit zijn Roos Bos-Lutgens (werkzaam in Roermond) en Jurne Smink (Alkmaar). https://pensioenfondseriks.nl/over-spe/verantwoordingsorgaan/​