Nieuwsbrief juli 2017

Datum

02 August 2017

Ontwikkelingen Bestuur en Verantwoordingsorgaan

We zijn blij dat Henk van den Heuvel per 1 juli voor een tweede termijn is benoemd als bestuurslid namens de werknemers. En dat diverse collega’s zijn gestart als aspirant-lid van het Bestuur of het Verantwoordingsorgaan.

Toelichting:
Na de Lunch & Learn sessies hebben diverse collega’s belangstelling getoond voor een rol in het Bestuur of Verantwoordingsorgaan. Voor hen zijn kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd. Leden van het bestuur en het Verantwoordingsorgaan hebben verder toegelicht wat het werk voor het pensioenfonds inhoudt. Vervolgens hebben een aantal collega’s definitief aangegeven geïnteresseerd te zijn. Zij zullen een opleiding krijgen. We zijn erg blij dat we zowel het Bestuur als het Verantwoordingsorgaan met aspirant-leden kunnen versterken.

Uniform Pensioenoverzicht 2017 (UPO)

Vorige week zijn de overzichten 2017 (met 2016 gegevens) naar alle deelnemers opgestuurd. Wilt u voor de zekerheid uw basisgegevens controleren?

Ontwikkeling dekkingsgraad

De dekkingsgraad bedraagt op 30 juni 101,5%. Dit betekent dat er voor elke € 100 aan pensioenverplichting € 101,50 in kas is.

Toelichting: 
De dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld een pensioenfonds heeft ten opzichte van het geld dat nodig is om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat er precies genoeg in kas is om de pensioenen te kunnen betalen.

Herstelplan

We hebben eind maart een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB), omdat de financiële reserves van ons fonds per 31 december 2016 onvoldoende waren. DNB heeft ingestemd met ons herstelplan.

Toelichting: 
We volgen een herstelplan om in de loop van tien jaar weer de door de overheid vereiste dekkingsgraad van 114,9% te realiseren. Een herstelplan bestaat uit berekeningen die DNB aan pensioenfondsen voorschrijft. Uit die berekeningen volgt of de pensioenen en pensioenaanspraken verlaagd moeten worden. De uitkomsten van het nieuwe herstelplan geven aan dat we de pensioenen in 2018 waarschijnlijk niet hoeven te verlagen.

Herstelplan

Jaarlijks moet elk pensioenfonds onderzoeken of de doelstellingen en het beleid realistisch zijn. En hoe groot de kans is dat deelnemers een volledig opgebouwd en geïndexeerd pensioen krijgen. 

Toelichting:
In dit onderzoek worden duizenden scenario’s (goede en slechte) doorgerekend. Denk hierbij aan hoge en lage rentes en hoge en lage beleggingsresultaten. Uit het onderzoek volgt onder meer het verwachte pensioenresultaat. Deze KPI geeft aan hoe groot de kans is dat deelnemers de volledige opbouw en de volledige indexatie (100% van de prijsinflatie) ontvangen. Het verwachte pensioenresultaat bedraagt dit jaar 83,7%. Indien het resultaat lager wordt dan 83% zal het bestuur haar beleid heroverwegen.