Nieuwsbrief april 2016

Datum

29 april 2016

Geachte deelnemer,

We willen u graag op de hoogte brengen van een paar zaken.

 

Maandelijks publicatie dekkingsgraad

Voortaan zullen we maandelijks de ontwikkeling van de dekkingsgraad op de website publiceren. De eerste publicatie kunt u nu terugvinden door de link hieronder te volgen.

 

Bekijk de dekkingsgraad

 

Herstelplan en inwerkingtreding Financieel Crisisplan

Op 1 april 2016 heeft SPE het jaarlijks verplichte herstelplan bij DNB ingediend. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt in de gaten of de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen hoog genoeg is. Zo moet de beleidsdekkingsgraad van het fonds minimaal gelijk zijn aan het niveau van het vereist eigen vermogen (VEV). Komen we hier onder, dan spreken we over een tekortsituatie. In dat geval moet het pensioenfonds een herstelplan opstellen dat door DNB wordt beoordeeld. Een herstelplan is een plan van aanpak waarin pensioenfondsen laten zien welke maatregelen zij nemen om de dekkingsgraad te verbeteren. Hiervoor kunnen de volgende zaken worden ingezet:

 

  • het niet of slechts gedeeltelijk verhogen van de pensioenen met een toeslag;
  • premieverhoging;
  • het aanpassen van het beleggingsbeleid;
  • en in het uiterste geval het korten van de pensioenen.

 

In het herstelplan staat welke maatregelen het fonds neemt om de dekkingsgraad in 10 jaar weer op het vereiste niveau te krijgen. Het doel van het plan is te laten zien hoe het fonds de financiële positie gaat versterken, zodat het ook op de langere termijn de pensioenen kan uitbetalen. In het huidige herstelplan is geen verlaging van het pensioen nodig. 


Sinds 1 januari 2015 zijn pensioenfondsen verplicht een financieel crisisplan op te stellen. In het crisisplan is beschreven wat het bestuur gaat doen als het pensioenfonds in een crisissituatie terecht komt of dreigt te komen. Dit is nodig om goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen. De maatregelen in het plan kunnen dan ook gevolgen hebben voor uw pensioen.

Als de beleidsdekkingsgraad gedurende 3 opvolgende maanden onder de grens van 102,8% komt, moet het bestuur in actie komen. Dit is nu het geval.

De uitkomsten van het crisisplan en het herstelplan zijn onlangs besproken met de werkgever en de Ondernemingsraad.

Korting op de ingegane pensioenen en de opgebouwde aanspraken van de actieve en gewezen deelnemers is voor 2016 niet aan de orde. Het fonds had namelijk naar de situatie eind 2015 nog voldoende herstelkracht. Wel is door de dalende dekkingsgraad de situatie in het eerste kwartaal verslechterd. Ingeval de situatie eind 2016 niet is verbeterd, kunnen pensioenkortingen in 2017 en later niet worden uitgesloten.

 

Bestuurswisselingen

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken te melden dat er sinds enige weken een vacature is in het bestuur. De heer J.G. de Boer is teruggetreden als bestuurder/voorzitter van het pensioenfonds. De vennootschap heeft een vervanger voorgedragen. Het bestuur staat achter deze kandidaat, maar zij moet ook nog getoetst worden door toezichthouder DNB. Nadat de toetsingsprocedure via DNB is doorlopen zullen wij haar aan u voorstellen.

Binnenkort ontstaan er nog twee vacatures. De heer Frans Koolbergen zit nu in het bestuur namens de gepensioneerden, maar is voornemens in het derde kwartaal over te stappen naar het Verantwoordingsorgaan. Hij zal dan in het VO de rol van de heer Bert Hagelen overnemen, die daar zijn functie neerlegt. Het bestuur zal voor de vervanging van Frans Koolbergen in het bestuur, de heer Kees Karhof gaan voordragen. Naast DNB zal ook aan de gepensioneerden worden gevraagd hier aan mee te werken.

Ook de functie van de heer Joep van der Varst komt op 1 juli aanstaande vacant omdat zijn zittingstermijn dan is afgelopen. Wij zullen u binnenkort informeren omtrent zijn mogelijk aanblijven of terugtreden.

 

Website

Op de website zijn een aantal nieuwe documenten beschikbaar.

 

  • Het pensioenreglement voor 2016.
  • Het crisisplan.
  • De vernieuwde Actuariële Bedrijfstechnische nota (ABTN).
  • De vernieuwde Uitvoeringsovereenkomst tussen SPE en de werkgever.


29 april 2016
Bestuur Stichting Pensioenfonds ERIKS

 

Download de documenten van de website