Nieuwsbrief januari 2016

Datum

07 januari 2016

Geachte deelnemer,


In oktober hebben wij u bericht dat de opzet van de pensioenregeling op de lange termijn houdbaar en betaalbaar is. De jaarlijkse premie moet wel voldoende zijn om de pensioenopbouw voor een jaar te financieren. Voor de berekeningen was de rentestand van begin 2015 uitgangspunt. Sinds begin dit jaar is de rente verder gedaald. Met als gevolg dat het inkopen van pensioen navenant duurder wordt.

Bij de huidige te gebruiken rekenrente is de te ontvangen premie van werkgever en werknemer onvoldoende om de toegezegde nieuwe aanspraak van 1,75% per dienstjaar voor 2016 te financieren.


Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ERIKS heeft in haar vergadering van 30 december 2015 moeten besluiten de pensioenopbouw per dienstjaar met ingang van 1 januari 2016 te verlagen van 1,75% naar 1,60%.


Wij hebben de berekeningen met de werkgever besproken. De werkgever ziet af van verhoging van de premie. Dit betekent dat het pensioenfonds gedwongen is de opbouw te verlagen naar 1,60%.


Overige van belang zijnde wijzigingen:

  • De franchise stijgt - in lijn met de CAO verhogingen in 2015 - per 1 januari 2016 van € 15.225 naar € 15.685. De franchise is het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd en waarover door de werknemer geen premie wordt betaald.
  • Het maximum pensioengevend salaris gaat van € 100.000 naar € 101.519 op jaarbasis.

In onderstaande afbeelding treft u een tabel aan die een indicatief beeld geeft van de impact van de verlaging van het opbouwpercentage op de pensioenopbouw (ouderdomspensioen).

tabel indicatie impact verlaging van opbouwpercentage


Voor vragen kunt u terecht bij de HR afdeling, of bij het Pensioenbureau via pensioenfonds@eriks.com of www.pensioenfondseriks.nl


Met vriendelijke groet,


Bestuur van Stichting Pensioenfonds ERIKS
7 januari 2016