Nieuwsbrief mei 2015

Datum

01 mei 2015

Naast onze periodieke nieuwsbrief zullen we u vanaf de zomer ook via een eigen website informeren. Hier vindt u straks onder meer een helder antwoord op de vragen:

 

  • Wat biedt mijn pensioenregeling wel en niet?
  • Hoe bouw ik pensioen op? / Welke keuzes heb ik?
  • Hoe zeker is mijn pensioen? / Wanneer moet ik in actie komen? Welke kosten maakt de Stichting Pensioenfonds ERIKS (SPE)?

 

Eind mei zullen wij u hierover nader informeren.

Ontwikkeling dekkingsgraad

De grafiek toont de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de rekenrente vanaf december 2012 tot nu.

 

Dekkingsgraad 1 mei 2015

 

De dekkingsgraad komt volgens de rekenregels van De Nederlandse Bank (DNB) eind 2014 uit op 107,7%.
In het eerste kwartaal van 2015 is onze dekkingsgraad, evenals die van veel pensioenfondsen aanzienlijk gedaald. Namelijk naar 102,0%. Belangrijke oorzaken zijn:

 

  • De historisch lage rentestand die versterkt is door de recente stimuleringsmaatregelen van de Europese centrale bank (ECB). De lage rente leidt ertoe dat we als pensioenfonds nu meer geld in kas moeten hebben om in de (verre) toekomst aan onze verplichtingen te voldoen.
  • De invoering van nieuwe rekenregels van de DNB. Het effect hiervan ziet u ook in de grafiek. Van 107,7% naar 103,2%.

 

Besluiten over verhoging of verlaging van de pensioenen worden met ingang van 2015 genomen op basis van de zogenaamde Beleidsdekkingsgraad. Dit is een middeling van de dekkingsgraden van de voorafgaande 12 maanden. Deze nieuwe berekeningsmethodiek zorgt voor minder fluctuaties. Eind maart is de Beleidsdekkingsgraad: 106,6%

 

Gevolgen

Op de korte termijn zijn er geen gevolgen voor de opgebouwde pensioenaanspraken. Wel is de kans op indexatie / verhoging van de aanspraken de komende tijd zeer klein. Dit komt enerzijds doordat de vereiste dekkingsgraad waarbij we mogen indexeren aanzienlijk verhoogd is. Anderzijds leidt de aanhoudend lage rente juist tot een lage dekkingsgraad.
Als positief resultaat kunnen we melden, dat er in 2014 een rendement van 18,6% op de beleggingen is behaald.

Pensioenregeling 2015

De regeling is per 1 januari 2015 aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving. In maart werd het nieuwe Pensioenreglement aan de actieve deelnemers uitgereikt.

Franchise

De franchise bedraagt sinds 1 januari 2014 € 15.225 en is voor 2015 niet veranderd. De franchise is dat deel van uw salaris waar geen pensioen over wordt opgebouwd omdat hiervoor de AOW uitkering is bedoeld. De franchise wordt enkel aangepast als er definitieve cao-afspraken zijn gemaakt over een collectieve salarisaanpassing. Gezien de recente cao-afspraken zal de franchise per 1 januari 2016 weer worden verhoogd.

Nabestaandenpensioen en ANW hiaat toezegging

Indien u vóór uw pensioenleeftijd overlijdt, dan ontvangen uw nabestaanden tot de datum waarop u de pensioengerechtigde leeftijd zou hebben bereikt een tijdelijk nabestaandenpensioen. Wijzigingen in de pensioenwetgeving hebben er in de afgelopen jaren toe geleid dat de toezegging van dit tijdelijk nabestaandenpensioen verlaagd is van 30% naar 5% van uw ouderdomspensioen. Het levenslang nabestaandenpensioen blijft gehandhaafd op 70% van het ouderdomspensioen.

 

Een deel van de medewerkers nam reeds deel aan de collectieve ANW hiaatverzekering. Om de kwaliteit van het inkomen van nabestaanden te verbeteren, heeft ERIKS besloten per 1-1-2015 de collectieve ANW hiaatverzekering toe te zeggen aan alle deelnemers van de ERIKS pensioenregeling. Deze toezegging werkt als aanvulling op het tijdelijk nabestaandenpensioen. In geval van overlijden ontvangen uw nabestaanden een jaarlijkse uitkering van (momenteel)€ 14.659,- bruto naast het tijdelijke en levenslange nabestaandenpensioen. Voor deze ANW hiaat toezegging wordt geen premie in rekening gebracht.

 

Vacature Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ERIKS legt jaarlijks verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO) over het gevoerde beleid. Het VO toetst daarbij of het bestuur op een evenwichtige manier rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden.


Het VO bestaat momenteel uit drie leden: Johan Vredenburg namens de deelnemers, Bert Hagelen namens de pensioengerechtigden en Rein Groot namens de werkgever. Het VO vergadert circa vier keer per jaar. Daarnaast vindt er twee keer per jaar een overleg met het Bestuur van het fonds plaats.
Op 30 juni aanstaande eindigt de zittingsperiode van Johan. Hij is herkiesbaar. Werknemers van ERIKS die deelnemen aan de pensioenregeling uitgevoerd door SPE kunnen zich ook verkiesbaar stellen.


Onderdeel van de kandidaatstelling is een minimaal aantal van 25 ondersteunende handtekeningen. Plus een goedkeuringsprocedure door het Bestuur en de DNB.


Indien u vragen hebt over het lidmaatschap van het VO, of over kandidaatstelling, neem dan s.v.p. contact op met John Min van de pensioendesk of met uw HR afdeling.


Kandidaten kunnen zich melden tot en met 31 mei 2015.


Met vriendelijke groet,


Bestuur van Stichting Pensioenfonds ERIKS
1 mei 2015