Privacyverklaring Stichting Pensioenfonds ERIKS

Stichting Pensioenfonds ERIKS verwerkt persoonsgegevens

Stichting Pensioenfonds ERIKS (SPE) verwerkt uw persoonsgegevens. Wij doen dat zorgvuldig en gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wij registreren en verwerken persoonsgegevens slechts in het kader van de uitvoering van de pensioenregeling van ERIKS.

Hieronder leggen wij uit waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij daarmee om gaan. Ook leest u meer over de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens.

Waarom verwerkt SPE persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij de pensioenregeling van ERIKS uitvoeren. Wij hebben daarbij de volgende doeleinden:

 • Om (administratieve) werkzaamheden te kunnen verrichten die nodig zijn voor een goede uitvoering van onze statuten, de uitvoeringsovereenkomst tussen SPE en ERIKS en het pensioenreglement van voor u geldt. Daar hoort bij dat wij over actuele persoons- en relatiegegevens beschikken zodat wij bijvoorbeeld contact met u en eventueel uw partner of gezinsleden kunnen onderhouden, maar bijvoorbeeld ook om uw pensioenaanspraak te kunnen vaststellen.
 • Om u tijdig van juiste informatie te kunnen voorzien.
 • Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het versturen van uw jaarlijkse pensioenoverzicht.
 • Om fraude te voorkomen en te bestrijden en om de veiligheid en integriteit te waarborgen van onze belanghebbenden, onze organisatie en de financiële sector.
 • Voor statistische analyses, zoals bijvoorbeeld de verplichte opgave aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van wie verwerkt SPE persoonsgegevens?

 • (Gewezen) deelnemers
 • Gepensioneerde deelnemers
 • Partners, ex-partners en kinderen (van de laatste alleen als zij recht hebben op wezenpensioen) van de (gewezen/gepensioneerde) deelnemer

Met welke persoonsgegevens werkt SPE?

SPE registreert alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor het verrichten van onze werkzaamheden. Hieronder vallen de volgende gegevens:

 • Naam, voorletters
 • Geboorte- en eventuele overlijdensdatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Relatiegegevens: partner, (evt.) ex-partner (waaronder datum aanvang en eventueel einde relatie) en eventuele kinderen
 • Dienstverbandgegevens bij aangesloten werkgever, inclusief salarisgegevens en deeltijdfactoren
 • Arbeidsongeschiktheidsgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Van wie ontvangt SPE persoonsgegevens?

 • U of uw wettelijke vertegenwoordiger
 • ERIKS
 • Basisregistratie personen
 • UWV
 • Belastingdienst
 • Sociale Verzekeringsbank
 • Gerechtsdeurwaarders en incassobureaus
 • Eerdere of latere pensioenuitvoerder(s) van u in geval van waardeoverdracht van pensioenaanspraken
 • CAK (instantie die de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning berekent en incasseert)
 • Andere natuurlijke personen, instellingen en organisaties die u heeft gemachtigd om gegevens (aan ons) te verstrekken


Mutatie van uw persoonsgegevens vindt alleen plaats op basis van verifieerbare en geverifieerde informatie.

Aan wie verstrekt SPE persoonsgegevens?

Wij verstrekken zonder toestemming geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet of de uitvoering van het pensioenreglement ons dat verplicht of indien dat nodig is om ons werk te kunnen verrichten. Dit kan bijvoorbeeld UWV, de Belastingdienst, het CAK of (in geval van een waardeoverdracht) een eerdere of latere pensioenuitvoerder(s) zijn. 

Welke maatregelen heeft SPE voor de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens getroffen?

 1. SPE heeft de nodige technische en organisatorische voorzieningen getroffen om de persoonsgegevens van belanghebbenden te beschermen tegen verlies of beschadiging en heeft in een uitgebreide procedure vastgelegd hoe er gehandeld dient te worden bij een datalek.
 2. Verder zijn de nodige voorzieningen aanwezig die waarborgen dat vervanging of herstel kan plaatsvinden bij verlies of beschadiging van persoonsgegevens van belanghebbenden.
 3. Alle bij het pensioenfonds betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij verwerken, behalve wanneer zij vanwege de wet verplicht zijn de gegevens te verstrekken. Dit geldt ook als hun werkzaamheden vragen om de gegevens uit noodzaak te verstrekken. Bijvoorbeeld aan nabestaanden bij overlijden van een (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde. Uiteraard zal vóór het verstrekken van gegevens aan nabestaanden de identiteit van die nabestaanden worden vastgesteld.
 4. Als het noodzakelijk is om persoonsgegevens met derden te delen, zijn er met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten of andere afspraken omtrent privacy gemaakt

Recht op inzien en correctie persoonsgegevens

Wij houden uw gegevens graag actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn? Dan kunt u ons vragen welke persoonsgegevens van u bekend zijn. Wij verstrekken u vervolgens binnen één maand digitaal een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt om een papieren versie vragen.

Bevat dit overzicht onjuistheden? Dan kunt u ons per e-mail of schriftelijk een correctie doorgeven. Onze contactgegevens staan bij “Andere vragen” vermeld. Binnen één maand ontvangt u bericht of SPE aan uw verzoek kan voldoen of niet.

SPE kan uw verzoek alleen in behandeling nemen als wij uw identiteit kunnen vaststellen. Wij nemen daarom telefonisch contact met u op.

Recht op beperking van verwerking persoonsgegevens of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te staken en uw gegevens te verwijderen. Dit kunt u alleen doen in de volgende gevallen:

 • indien uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld en/of verwerkt (in welk geval de gegevens worden vernietigd – behoudens ingeval een wettelijke bewaartermijn geldt);
 • indien u een eerder verstrekte toestemming voor verwerking intrekt of tegen de verwerking op terechte gronden bezwaar maakt en geen sprake is van een andere grondslag voor verwerking;
 • indien uw persoonsgegevens zonder wettelijke grondslag (en daarmee onrechtmatig) zijn verwerkt; of
 • indien uw persoonsgegevens dienen te worden verwijderd op basis van Europese of Nederlandse wetgeving, voor zover dit niet al heeft plaatsgevonden.

 

Als u van mening bent dat uw gegevens door ons moeten worden verwijderd, stuur ons dan een e-mail of brief met uw motivatie. De contactgegevens staan vermeld bij “Andere vragen”. Wij zullen binnen één maand na ontvangst van uw verzoek beoordelen of dit gerechtvaardigd is en u informeren over de beslissing.

In de tussentijd kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wij mogen uw persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verder verwerken. Neemt u dit verzoek gelijktijdig met uw verzoek tot verwijderen van uw gegevens mee.
Daarnaast kunt u ons verzoeken tot het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens indien:

 • de juistheid van uw persoonsgegevens door u is betwist en wij dit dienen te controleren;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is gebleken en u zich tegen het verwijderen van uw gegevens hebt verzet en in plaats daarvan een beperking wenst; en
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en SPE hierop nog niet heeft beslist.

Geautomatiseerde besluitvorming

SPE doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming (computergestuurde verwerking van uw persoonsgegevens zonder menselijke tussenkomst).

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Dit is overigens in de praktijk vaak een lange periode. Persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang een belanghebbende nog aanspraken of rechten heeft en in leven is of na diens overlijden zolang er nog nabestaanden in leven zijn.

De website van SPE bewaart geen unieke persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mail adres en dergelijke.

Website en nieuwsbrief

Op deze website zijn doorverwijzingen naar andere websites opgenomen. SPE is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de desbetreffende website.
SPE biedt een (digitale) nieuwsbrief aan waarin wij u informeren over ontwikkelingen bij SPE. Gegevens zoals uw e-mailadres, gebruiken wij uitsluitend voor het toesturen van de digitale nieuwsbrief. Elke digitale nieuwsbrief bevat informatie hoe u zich kunt afmelden.

Andere vragen?

Hebt u vragen over dit privacyreglement of de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail of een brief naar het pensioenbureau van SPE, mevrouw Ingeborg Agema, Robonsbosweg 7D, 1816 MK, Alkmaar of een e-mail aan pensioenfonds@eriks.com.