Pensioen 1-2-3 - LAAG 2

Welkom bij Stichting Pensioenfonds ERIKS (SPE). Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat vindt u in laag 1,2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze tweede laag vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Desgewenst kunt in laag 3 gedetailleerde juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds terugvinden.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen.jpg

Ouderdomspensioen

SPE voert de pensioenregeling van uw werkgever uit. In het kader van deze regeling bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van SPE is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 68ste  jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een middelloonregeling met een voorwaardelijke indexatie. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele bruto loon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het bruto loon minus de franchise bouwt u op dit moment jaarlijks 1,60% aan ouderdomspensioen op.

Stel: u verdient € 25.000 per jaar en de franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1,60% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 160,- in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Partner- en wezenpensioen

Partner- en wezenpensioen

Zolang u bij ERIKS werkt en deelneemt bij SPE, bouwt u voor uw partner een partnerpensioen en voor uw kinderen wezenpensioen op. Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot de leeftijd van 21 jaar van het kind. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van SPE. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Indien u vóór uw pensioendatum overlijdt en op dat moment bij ERIKS werkt en deelneemt bij SPE, dan ontvangt uw partner tot uw pensioendatum een tijdelijk partnerpensioen. Als aanvulling hierop is een ANW hiaatverzekering afgesloten. Daarnaast ontvangt uw partner een levenslang partnerpensioen alsof u tot uw pensioendatum in dienst was gebleven. Hier zijn echter voorwaarden aan verbonden. Als u overlijdt binnen één jaar nadat u met elkaar trouwt en uw overlijden was redelijkerwijs te verwachten, een geregistreerd partnerschap aangaat of een samenlevingscontract sluit, ontvangt u geen tijdelijk partnerpensioen. Ook ontvangt u in dat geval een levenslang partnerpensioen ter grootte van het op het moment van overlijden opgebouwde partnerpensioen. De aanname dat u tot uw pensioendatum in dienst was gebleven vervalt dus. Indien uw partner echter kan aantonen dat u en uw partner voorafgaand aan het overlijden minimaal vijf jaar een gezamenlijke huishouding hebt gevoerd, ontvangt u wel een tijdelijk partnerpensioen en een levenslang partnerpensioen gebaseerd op de aanname zoals hier omschreven is. U kunt hierover meer lezen in het pensioenreglement.

Indien u niet meer deelneemt in de pensioenregeling van ERIKS of u bent reeds met pensioen en u overlijdt, dan ontvangt uw partner een levenslang partnerpensioen dat gerelateerd is aan het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd of aan u wordt uitgekeerd. In het laatste geval wordt de pensioenuitkering aan u stopgezet.
Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of  één of meer  minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Indien u overlijdt, dan ontvangt SPE een melding vanuit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) zodra het overlijden wordt ingeschreven. Aan de hand van deze melding zal SPE de nabestaanden berichten dat zij op de hoogte is gesteld van het overlijden van de (ex-) deelnemer. SPE zal de nabestaanden ook informeren inzake het eventueel te ontvangen partner- en wezenpensioen.

Naast de melding vanuit het GBA wordt het versturen van een rouwkaart door de nabestaanden aan SPE zeer op prijs gesteld.

Woont de deelnemer in het buitenland, dan ontvangt SPE hiervan geen GBA melding. In dat geval dienen de nabestaanden een kopie overlijdensakte te versturen naar SPE.

Arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vindt u  in het pensioenreglement van SPE.

Pensioenreglement

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

overlijden_kruis.jpg

Als u overlijdt terwijl u niet meer in dienst bent, komt er geen ANW hiaatverzekering meer tot uitkering naar uw partner.

Het tijdens uw dienstverband opgebouwde recht op  partnerpensioen en wezenpensioen blijft wel staan en komt tot uitkering indien u overlijdt terwijl uw partner nog in leven is en/of uw kinderen jonger dan 18 jaar zijn.

Als u een partner en kinderen heeft en u gaat uit dienst bij ERIKS, dan is het dus belangrijk dat u en uw partner nagaan of het nodig is om zelf aanvullend iets te regelen voor die situatie. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten.

arbeidsongeschiktheid_kruis.jpg

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Hoe bouwt u pensioen op?

Hoe bouwt u pensioen op

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die tussen de leeftijd van 15 jaar en de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor uw AOW-leeftijd.

De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij SPE. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd én het pensioen op uw 68ste  als u tot dat moment bij SPE blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd in de banen die u heeft gehad.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten.

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling.

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele bruto loon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Over uw bruto loon minus de franchise bouwt u op dit moment jaarlijks 1,60% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling met voorwaardelijke indexatie.

Opbouwpercentage

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het bruto loon minus de franchise bouwt u op dit moment jaarlijks 1,60% aan ouderdomspensioen op.

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1,60% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 160,- in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

premie.jpg

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. U betaalt ongeveer 20% en uw werkgever betaalt ongeveer 80%. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2018 is de premie die u betaalt 5% van uw pensioengrondslag (= jaarsalaris min franchise). Uw werkgever betaalt daarnaast 13% van uw jaarsalaris en keert jaarlijks de totale pensioenpremie uit aan SPE. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw bruto loon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?

Waardeoverdracht

Waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij SPE en wordt het vanaf uw 68ste jaar aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan ERIKS en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Pensioenvergelijker

Pensioenvergelijker

De Pensioenvergelijker maakt het mogelijk de pensioenregeling uitgevoerd door SPE te vergelijken met andere pensioenregelingen. Dit instrument wordt momenteel nog ontwikkeld door de koepelorganisaties van de pensioenfondsen en de verzekeraars. Zodra het beschikbaar is, zullen wij het op de website plaatsen.

extrapensioen_kruis.jpg

Extra pensioen opbouwen

Bij SPE is het niet mogelijk om, naast uw verplichte pensioenopbouw, vrijwillig extra pensioen op te bouwen.

ruilenvoorpartnerpensioen_kruis.jpg

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Bij SPE is het niet mogelijk om een deel van uw ouderdomspensioen te  ruilen voor een hoger partnerpensioen.

partnerpensioen-ruilen-voor-ouderdomspensioen.jpg

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met de keuze. Meer informatie over het ruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen is te vinden in het pensioenreglement of kunt u opvragen bij de Pensioendesk.

eerder--later-met-pensioen.jpeg

Eerder stoppen of langer doorwerken

In plaats van met pensioen te gaan op uw 68ste kunt u er voor kiezen om langer door te werken. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Daarnaast wordt de pensioenopbouw voortgezet als u bij ERIKS doorwerkt. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 68ste. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Indien u langer wilt doorwerken na uw 68ste, of eerder wilt stoppen dan uw 68ste, dient u dit met uw werkgever af te stemmen.

Indien u langer doorwerkt zal de werkgever SPE hiervan op de hoogte brengen en zal uw pensioen van SPE later ingaan dan vanaf uw 68ste. Uw uit te keren pensioen zal worden verhoogd volgens artikel 6a lid 8 van het Pensioenreglement. In bijlage 3 van dit reglement zijn de verhogingspercentages opgenomen.

Indien u eerder wilt stoppen met werken en op dat moment uw pensioen van SPE wilt laten ingaan, zal uw uit te keren pensioen worden verlaagd conform artikel 6a lid 7 van het Pensioenreglement. In bijlage 3 van dit reglement zijn de percentages opgenomen bij dit vervroegen van het ouderdomspensioen. Tevens dient u SPE van dit vervroegen schriftelijk in kennis te stellen door middel van een brief, waarin u tevens verklaard dat u het dienstverband beëindigd en niet de intentie heeft een nieuw dienstverband aan te gaan.

De ingangsdatum van uw pensioen mag enkel vervroegd worden als u geen uitkering ontvangt uit hoofde van een wettelijke regeling in verband met arbeidsongeschiktheid. Indien dit wel zo is, gaat het pensioen in op de voor u geldende pensioengerechtigde leeftijd.

Indien u het pensioen in wilt laten gaan op de voor u geldende pensioengerechtigde leeftijd hoeft u in principe niets te doen. SPE stuurt u, circa drie maanden voordat u de pensioenrichtleeftijd bereikt, een brief met een opgave van de hoogte van uw ouderdomspensioen. Deze brief gaat vergezeld van een aantal formulieren welke u dient in te vullen en te ondertekenen, waarna u deze formulieren dient te retourneren aan SPE.

Hoe zeker is uw pensioen?

Welke risico’s zijn er

Welke risico’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

SPE probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld SPE  ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt SPE ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn meer risico’s waar SPE rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. SPE moet die risico’s dus letterlijk managen. Meer informatie over het risicomanagement van vindt u in het jaarverslag.

Waardevast pensioen

Waardevast pensioen

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2017 iets minder kopen dan in 2016. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert SPE uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat SPE niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

De afgelopen jaren heeft SPE de pensioenen als volgt geïndexeerd: *

Consumentenprijsindex Indexatie of korting begin van het jaar
Jaar-maandInflatie alle huishoudensinflatie afgeleid
2011-102,33%2,61% 20120,00%
2012-102,87%1,98% 2013-4,00%
2013-101,56%0,90% 20140,20%
2014-090,88%0,57% 20150,00%
2015-090,60%0,39% 20160,00%
2016-090,07%-0,01% 20170,00%
2017-091,45%1,47% 20180,00%

 *De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

SPE streeft ernaar om over een langere termijn berekend 75% van de inflatie te compenseren middels indexatie. Om dit te kunnen doen, moeten eerst de financiële buffer weer op niveau zijn. De Nederlandse Bank heeft hiervoor rekenregels geformuleerd. 

Als er een tekort is

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat SPE ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan SPE besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

In de afgelopen jaren verlaagde SPE de pensioenen als volgt:

JaarVerlaging
20112,5%
20120,0%
20134,0%
20140,0%
20150,0%
20160,0%
20170,0%
20180,0%

Meer informatie over hoe SPE er financieel voor staat, vindt u in het jaarverslag.

Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij

SPE maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij SPE en wordt het vanaf uw 68ste aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan ERIKS en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op <gedeeltelijke> voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet dan goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet worden opgestuurd naar SPE.

Het opsturen van het samenlevingscontract dient als volgt te geschieden. Ten eerste vult u het formulier ‘Partnerverklaring’ volledig in. Dit formulier dient door beide partners te worden ondertekend. Om te bewijzen dat u met uw partner op hetzelfde adres woont, dient u ook een uittreksel van beide partners uit het GBA mee te sturen. Daarnaast stuurt u een kopie van het samenlevingscontract mee. Pas nadat SPE alle stukken heeft ontvangen, zal zij uw partner aanmerken voor Partnerpensioen. Op uw eerstvolgende UPO ziet u dan de naam en geboortedatum van uw partner vermeld staan als rechthebbende op Partnerpensioen.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken. Dit doet u door het formulier ’Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’, vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, tezamen met het echtscheidingsconvenant binnen twee jaar te versturen naar SPE.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u SPE wel informeren.

Let op: ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op partnerpensioen.
Als u verhuist naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland

Meld dit aan SPE en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u SPE daarover informeren.

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Vragen

Als u vragen heeft

Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u contact opnemen met de pensioendesk van SPE, te bereiken via: 072 - 547 5878, of pensioenfonds@eriks.com