Extern jaarverslag 2020

Par.TitelPag.Download
1.Kerncijfers1(75kB)
2.Dashboard2(45kB)
3.Algemene gegevens3(86kB)
4.1Missie, uitgangspunten en kwantitatieve doelstellingen5(97kB)
4.2Liquidatie na collectieve waardeoverdracht6(118kB)
4.3Hoofdlijnen 20197-9(244kB)
4.4Algemene informatie10-13(149kB)
4.5Financiële informatie14-17(343kB)
4.6Integraal risicomanagement18-22(240kB)
4.7Pensioenregelingen en deelnemers23-25(107kB)
4.8Communicatie26(159kB)
4.9Beleggingen27-29(315kB)
4.10Actuariële analyse30-32(136kB)
4.11Goed pensioenfondsbestuur33-35(221kB)
4.12Tot slot en verwachtingen 202136-39(88kB)
5.1Balans per 31 december 202040(42kB)
5.2Staat van baten en lasten over 202041(49kB)
5.3Kasstroomoverzicht over 202042(84kB)
5.4Toelichting behorende tot de jaarrekening43-64(423kB)
6.1Actuariële verklaring65-66(142kB)
6.2Controleverklaring van de onafhankelijke accountant67-73(520kB)
6.3Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten74(81kB)
6.4Intern toezicht: Rapport visitatie Stichting Pensioenfonds ERIKS over 201975-80(314kB)
6.5Verslag en oordeel van het verantwoordingsorgaan81-83

(163kB)

6.6

Tabel code pensioenfondsen 2018

84-91(449kB)