Extern jaarverslag 2019

Par.TitelPag.Download
1.Kerncijfers1(75kB)
2.Dashboard2(41kB)
3.Algemene gegevens3(88kB)
4.1Missie, uitgangspunten en kwantitatieve doelstellingen5(95kB)
4.2Liquidatie na collectieve waardeoverdracht6(64kB)
4.3Hoofdlijnen 20197-9(204kB)
4.4Algemene informatie10-13(150kB)
4.5Financiële informatie14-17(355kB)
4.6Integraal risicomanagement18-22(180kB)
4.7Pensioenregelingen en deelnemers23-25(115kB)
4.8Communicatie26(110kB)
4.9Beleggingen27-29(198kB)
4.10Actuariële analyse30-32(148kB)
4.11Goed pensioenfondsbestuur33-35(267kB)
4.12Tot slot en verwachtingen 202036-39(95kB)
5.1Balans per 31 december 201940(83kB)
5.2Staat van baten en lasten over 201941(45kB)
5.3Kasstroomoverzicht over 201942(44kB)
5.4Toelichting behorende tot de jaarrekening43-64(324kB)
6.1Actuariële verklaring65-66(121kB)
6.2Controleverklaring van de onafhankelijke accountant67-73(205kB)
6.3Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten74(27kB)
6.4Intern toezicht: Rapport visitatie Stichting Pensioenfonds ERIKS over 201975-80(207kB)
6.5Verslag en oordeel van het verantwoordingsorgaan81-83

(167kB)

6.6

Tabel code pensioenfondsen 2018

84-91(296kB)