Extern jaarverslag 2018

Par.TitelPag.Download
1.Kerncijfers1(124kB)
2.Dashboard2(62kB)
3.Algemene gegevens3(88kB)
4.1Missie, uitgangspunten en kwantitatieve doelstellingen5(207kB)
4.2Hoofdlijnen6-8(207kB)
4.3Algemene informatie9-12(207kB)
4.4Financiële informatie13-16(215kB)
4.5Integraal risicomanagement17-21(222kB)
4.6Pensioenregelingen en deelnemers22-24(138kB)
4.7Communicatie25(92kB)
4.8Beleggingen26-28(139kB)
4.9Actuariële analyse29-31(119kB)
4.10Goed pensioenfondsbestuur32-34(163kB)
4.11Tot slot en verwachtingen 201935(74kB)
5.1Balans per 31 december 201838(95kB)
5.2Staat van baten en lasten over 201839(108kB)
5.3Kasstroomoverzicht over 201840(78kB)
5.4Toelichting behorende tot de jaarrekening41-62(330kB)
6.1Actuariële verklaring64-65(118kB)
6.2Controleverklaring van de onafhankelijke accountant67-73(1497kB)
6.3Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten74(63kB)
6.4Samenvattend verslag van visitatie 201875-76(98kB)
6.5Verslag en oordeel van het verantwoordingsorgaan77-78

(112kB)

6.6

Tabel code pensioenfondsen 2018

79-86(128KB)