Extern jaarverslag 2017

Par.TitelPag.Download
1.Kerncijfers1(160kB)
2.Dashboard2(133kB)
3.Algemene gegevens3(106kB)
4.1Missie, uitgangspunten en kwantitatieve doelstellingen5(149kB)
4.2Hoofdlijnen5-7(228kB)
4.3Algemene informatie8-11(280kB)
4.4Financiële informatie12-15(296kB)
4.5Integraal risicomanagement16-17(277kB)
4.6Pensioenregelingen en deelnemers18-20(152kB)
4.7Communicatie21(117kB)
4.8Beleggingen22-24(309kB)
4.9Actuariële analyse25-26(109kB)
4.10Goed pensioenfondsbestuur27-31(375kB)
4.11Tot slot en verwachtingen 201832(104kB)
5.1Balans per 31 december 201734(49kB)
5.2Staat van baten en lasten over 201735(101kB)
5.3Kasstroomoverzicht over 201736(100kB)
5.4Toelichting behorende tot de jaarrekening37-60(501kB)
6.1Actuariële verklaring62-63(165kB)
6.2Controleverklaring van de onafhankelijke accountant65-71(453kB)
6.3Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten72(33kB)
6.4Samenvattend verslag van visitatie 201773-74(227kB)
6.5Verslag en oordeel van het verantwoordingsorgaan75-76(219kB)