Extern jaarverslag 2016

Par.TitelPag.Download
1.Kerncijfers1(40kB)
2.Dashboard2(44kB)
3.Algemene gegevens3(33kB)
4.1Visie, missie en strategie5(36kB)
4.2Hoofdlijnen5-7(105kB)
4.3Algemene informatie8-11(101kB)
4.4Financiële informatie12-15(215kB)
4.5Integraal risicomanagement16-17(47kB)
4.6Pensioenregelingen en deelnemers18-21(89kB)
4.7Communicatie22(35kB)
4.8Beleggingen23-27(98kB)
4.9Actuariële analyse28-29(95kB)
4.10Goed pensioenfondsbestuur30-33(73kB)
4.11Tot slot en verwachtingen 201734(54kB)
5.1Balans per 31 december 201636(41kB)
5.2Staat van baten en lasten over 201637(42kB)
5.3Kasstroomoverzicht over 201638(37kB)
5.4Toelichting behorende tot de jaarrekening39-62(574kB)
6.1Actuariële verklaring64-65(53kB)
6.2Controleverklaring van de onafhankelijke accountant67-72(2948kB)
6.3Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten73(27kB)
6.4Intern toezicht: verslag van de visitatiecommissie75-77(67kB)
6.5Verslag en oordeel van het verantwoordingsorgaan79-80(87kB)