Extern jaarverslag 2015

Par.TitelPag.Download
1.Kerngetallen en kerncijfers1-2(20kB)
2.Algemene gegevens3(19kB)
3.1Visie, missie en strategie5(16kB)
3.2Hoofdlijnen5-7(38kB)
3.3Algemene informatie8-11(53kB)
3.4Financiële informatie12-14(75kB)
3.5Integraal risicomanagement15(19kB)
3.6Pensioenregelingen en deelnemers16-19(84kB)
3.7Communicatie20(19kB)
3.8Beleggingen21-25(100kB)
3.9Actuariële analyse26-27(21kB)
3.10Goed pensioenfondsbestuur28-32(89kB)
3.11Tot slot en verwachtingen 201633(15kB)
4.1Verslag van het verantwoordingsorgaan35-36(53kB)
4.2Samenvattend verslag van de Visitatiecommissie37-38(20kB)
5.1Balans per 31 december 201540(12kB)
5.2Staat van baten en lasten over 201541(12kB)
5.3Kasstroomoverzicht over 201542(13kB)
5.4Toelichting behorende tot de jaarrekening43-70(276kB)
6.1Bestemming saldo van baten en lasten71(10kB)
6.2Gebeurtenissen na balansdatum71(10kB)
6.3Controleverklaring van de accountant73-78(154kB)
6.4Actuariële verklaring79-80(53kB)
6.5Historisch overzicht 1971-201581(18kB)