Extern jaarverslag 2014

Par.TitelPag.Download
1.Kerngetallen en kerncijfers1-2(55kB)
2.Algemene gegevens3(28kB)
3.1Visie, missie en strategie5(32kB)
3.2Hoofdlijnen5-7(88kB)
3.3Algemene informatie8-11(116kB)
3.4Financiële informatie12-14(80kB)
3.5Integraal risicomanagement15(28kB)
3.6Pensioenregelingen en deelnemers16-17(63kB)
3.7Communicatie18(30kB)
3.8Beleggingen19-23(136kB)
3.9Actuariële analyse24-25(48kB)
3.10Goed pensioenfondsbestuur26-30(140kB)
3.11Tot slot en verwachtingen 201531(35kB)
4.1Verslag van het verantwoordingsorgaan34-35(51kB)
4.2Samenvattend verslag van visitatie 2015 bij stichting pensioenfonds ERIKS36-39(111kB)
5.1Staat van baten en lasten43(25kB)
5.2Balans44-45(30kB)
5.3Kasstroomoverzicht46(22kB)
5.4Grondslagen van waardering resultaatbepaling47-53(196kB)
5.5Toelichting op de staat van baten en lasten54-61(179kB)
5.6Toelichting op de balans62-71(246kB)
5.7Toelating op het risicobeheer72-77(174kB)
6.1Bestemming saldo van baten en lasten80(33kB)
6.2Financiële situatie na invoering van het nieuw financieel toetsingskader80(33kB)
6.3Overige gebeurtenissen na balansdatum80(33kB)
6.4Controleverklaring van de onafhankelijke accountant81-82(54kB)
6.5Actuariële verklaring83-84(47kB)
6.6Historisch overzicht 1971-201485(30kB)